via de distributiedienst worden verdeeld. Het tijdstip waarop de kolen beschikbaar zouden komen, moest door de omroeper bekend worden gemaakt. De redacteur meldt: inderdaad heeft deze gemeentedie naar, de groote concurrent van de stedelijke nieuwsbladen, op alle hoeken der straten zijn krachtig geluid doen hooren. En die in de huizen zaten, staakten een ogenblik hun conversatie en vroegen elkaar u>at er omgeroepen was, waarbij ieder iets van 'de burgemeester maakt bekend' en van 'brood kaarten' gehoord had, zonder strekking en betekenis van de mededeeling verder te kun nen omvatten. Er ontstaat vervolgens da genlang tumult voor het distributiekantoor, waar mensen uren in de rij en in de kou moeten staan voor een toewijzing. Vrouwen in de rij zien om 1 uur het loket dicht gaan en zijn gedwongen om tot 2 uur te blijven wachten totdat het loket weer opengaat. De wijze waarop de gemeente de beschikbaar stelling van de bonnen met de omroeper bekend laat maken, moet, naar mening van de krantenredacteur, onmiddellijk worden gewijzigd, want dit werkt zo niet. In de raadsvergadering van 30 augustus 1917 verzoekt raadslid Risch of de omroe per bij zijn rondgang de spoorlijn aan de Voorstad (bij het latere Ockenburg) niet kan oversteken. De mensen die ten zuiden Aanvrage tot uitreiking van broodkaarten. Ar 3 1. CtA, C-* jB, 2. W 3. W 5. r ,C. W ff 2 1917- Afb. 2. De distributie van brood leidde tot een grote administratieve rompslomp. 75 Naam of ^tempel van den bakker: Na invulling en onderteekening de aanvrage terug te geven aan den bakker, door trien de aanvrage is uitgereikt. Naam en voornamen van het gezinshoofd Beroep Woonplaats van het gezin Straat of wijk en nummer. Namen van de tot het gezin behoorende personen, kinderen beneden den leef tijd van één jaar niet medegerekend 4. 7r- jZ 6. T?7*"- 7. 8. 9. 10. 11. nrr niet invullen. Aantal broodkaart Wiltebroodkaarten Bruinbroodkaarten - ^*Lr Roggebroodkaarten 12 13. 14. Totaal Achter den naam van ieder persoon te vermelden door plaatsing van \V, B, R, of verlangd wordenwittebroodkaarten (W) of brniobroodkaarten (B) of roggebroodkaar'en (H). N. S lo. 3979. Z. O. z.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 79