22 januari idem 22 januari inkwartiering 26 januari rijst en zeep verkrijgbaar (voor de distributiedienst) 30 januari broodkaarten geldig tot 5 febru ari 5 februari broodkaarten bezorgen 26 maart kolen (voor de distributiedienst) 8 mei die van brood wil veranderen GEMEENTE GOES. De heden afgegeven broodkaarten moeten op dag den in zindelijken toestand weder hier worden ingeleverd. Het is den bakkers verboden brood af te geven zonder dat bun de brood kaart ter aanteekening aangeboden wordt. Klachten over onjuiste aanteeke- aingen van afgeleverd brood of over de kwaliteit van het brood worden schriftelijk medegedeeld aan don Bur gemeester. Nieuwe aanvragen voor broodkaar ten eiken werkdag tusscken 2 ené uur ten stadhuize. Zij, die de volgende veertien dagen van bakker vvenscben te veranderen, hebben zich ten stadhuize aan te melden op dag den 1915 van voormiddags 10 tot na middags 3 uur. A.fb. 4. Bekendmaking over de broodkaart door de gemeente Goes, 1915. 13 juni vergoeding vrijdag in plaats van zaterdag 25 juni inkwartiering 6 augustus inkwartieringsgelden van juni en juli. Geensen besluit met te schrijven dat hij in alle kalmte zijn argumenten naar voren brengt, en hoopt op een goedgunstig besluit. Secretaris Hajenius onderstreept de woorden in alle kalmte. De gemeente oordeelt dat men met de toelagen meer dan genoeg heeft gedaan. Die van 1916 is betaald uit het oude fonds voor kazer nering, terwijl de directeur van het dis tributiebedrijf de kosten voor de roeper uit zijn eigen budget betaalt. Toch besluit het gemeentebestuur om in oktober 1917 nogmaals 10 gulden toelage te betalen uit het budget van de directeur van het levensmiddelenbedrijf. Een aanstelling tot onbezoldigd gemeente-veldwachter vindt men niet nodig. Als boodschapper van regelingen van het gemeentebestuur is zijn functie niet altijd te benijden. Hij doet alleen wat hem wordt opgedragen, maar hij deelt ook in de kri tiek op de gemeente. De Goesche Courant plaatst op 11 oktober 1917 een ingezon den brief van 'een belanghebbende'. De brandstoffencommissie had vorige week de omroeper de stad ingestuurd om bekend te maken dat iedereen op bon nummer 10 3 hectoliter cokes kon aanschaffen. Vele Goesenaars gingen daarop naar de Gasfa briek om hun wintervoorraad te bestellen. Nu bleek het echter slechts om 2 Vi hectoli ter te gaan die thuis werden bezorgd, en ei genlijk werd er niet in hectoliter gerekend, maar in eenheden van 40 kg. De omroeper had moeten bekendmaken dat er 3 x 40 kg. cokes op de bon verkrijgbaar zou zijn, en niet in hectoliter. Onbekend is of de omroe per de boodschap verkeerd heeft gebracht, of dat de brandstoffencommissie hem van verkeerde informatie heeft voorzien. Begin januari 1918 richt Johannes zich opnieuw in een brief tot de gemeenteraad. Hierin schrijft hij, dat hij al herhaalde lijk bij burgemeester en wethouders om Goes, den Burgemeester en Wethouders van Goes. J. B. DE BEAUFORT. De Secretaris. G. A. HAJENIUS. N. V. Stoomdr. v.h. Kleeuwens en Ross, Goes. 77

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 81