n i r 21 tot en met 24 december werden de bepa- Engelse piloot: Het is mogelijk, dat na den mei lingen in Goes opgeschort en ze gingen pas oorlog de luchtheld zich, door nieuwsgierig- hui in op 6 december, na de St. Nicolaasdrukte. heid gedreven, eens binnen de wallen van Ze Deze maatregelen hadden echter niets te ons stadje vertoont. Moge hij dan bij zijn der maken met het voorkomen van luchtaan- stille informaties naar het gebeurde, de en vallen. De overweging was dat hiermee gas verzekering krijgen, dat nimmer iemand bra bespaard kon worden, want dat werd in die door de burgers van Goes een verachtelijker He' tijd steeds duurder. 111 individu genoemd werd, dan de vlieger, die in' willens en wetens zijn moordende projectie- hui De verontwaardiging over het bombarde- len op een vredig provinciestadje wierp, die ma ment op Goes was groot. Het was aanne- door zijn roekeloosheid en onverschilligheid kw melijk dat de piloot van het vliegtuig niet een gelukkig huisgezin van hun man en gei wist waar hij was, maar dat was juist een vader beroofd heeft.12) in i reden om vooral geen bommen af te wer- na: pen. Door het risico te nemen onschuldige Het bombardement op Goes was er een in wa slachtoffers te maken noemde de Goessche een lange reeks van verdwaalde piloten. de Courant de dood van drogist Visser moord Ook Cadzand (twee maal), Sas van Gent lat met voorbedachten rade. Er viel geen (drie maal), Sluis, Axel, Renesse, Scharen- He goed woord te zeggen over de actie van de dijke, Vlissingen en Zierikzee waren al 'per we ongeluk'gebombardeerd.13) tai Voor wat betreft de bommen op Zierikzee scl beschikken we over een verslag van de rei PÉjl r hand van een betrokkene. Elders in deze en Spuije kunt u lezen over de belevenissen all van Arie van Loo tijdens de oorlogsjaren. ve: Ook van het bombardement op Zierikzee dii üi heeft hij verslag gedaan: va y „„I,,,, p 'De nacht van de dertigste april 1917 viel D< er in ons stadje iets verschrikkelijks voor. on In deze nacht werden er enkele bommen op di: onze stad gegooid. Later werden er verha- - len verteld over een verdwaalde piloot en Bi W&fo een an<der relaas van het gebeurde ver- ve haalde van een piloot die Zierikzee voor al Zeebrugge had aangezien. hc Het was in elk geval een Engels vliegtuig. ee De uitwerking van de bommen was ver- ae ij f, v schrikkelijk. In het huis dat nu bewoond m wordt door de weduwe Van Dijk woonde n mr. Polvliet. Er viel een bom op dit huis en m de explosie vernielde de gehele inboedel. a< De bewoners bleven wonderlijk genoeg ft allen gespaard, terwijl er toch twee kinde- ren lagen te slapen. Een andere bom viel achter in de tuin van notaris Bierman die woonde in het huis dat nu bewoond wordt A door notaris Klaassen. Alles in die woning ft was vernield, het was een en al glas- Afb. 3. De schade aan de achterzijde van splinter. Zelfben ik nog diezelfde morgen d het huis van M.P. de Looffaan de Kleine in dat huis wezen kijken, aangezien er Kade 2. een schoonzuster van mij diende. Een of 90

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 94