betrokkenheid wist ze in grote lijnen waar haar man mee bezig was en ze was graag in Hansweert, met het wijde land en het water. Af en toe ging het paar naar Goes, op bezoek bij kennissen. Maar het was er niet altijd op zijn gemak. Zo noteerde Sien (Clasina) na een bezoek aan de familie Mulock Houwer: We kwamen van dit bezoek het minst opgewekt terug. Het was Goes. Koud waren de menschen. Jo had zoo het gevoel: we hebben je niet noodig. We heb ben kennissen genoeg. Een clubje hadden ze, allemaal tijdgenoten van hem (allemaal corpsstudenten). Iets wat Jo iedere keer weer ondervinden moet, daar hoor je niet bij Wij hebben ook geen behoefte aan dergelijke vriendschap. Al stoot het mij dik wijls tegen het hoofd dat Jo iedere keer weer dat gemis moet voelen. Het is de standenmaatschappij ten voe ten uit. Ook al ben je allemaal ingenieur, wie uit de hogere burgerij komt, of uit het patriciaat, mist toch vaak de innerlijke beschaving om ook mensen uit andere mi lieus als vanzelfsprekend in de kring op te nemen. Zelf maakte het echtpaar in Hans- weert vrienden voor het leven uit allerlei kringen. Want er vestigden zich, voor korte tijd, ook anderen in Hansweert: Rijkswa terstaat bouwde zelden of nooit zelf, maar werkte met aannemers. 'Maatschappij Sluisbouw Hansweert' heette het aanne- mingbedrijf waarin een aantal aannemers zich verenigde om de sluis te bouwen. Er kwam een kantoorark voor de administra tie en er kwamen logiesketen voor de ar beiders. Voor de bouw van de damwanden werden Italiaanse metselaars aangetrok ken; ze verwerkten blokken graniet van 45.000 kilo uit Noorwegen. De heipalen kwamen uit Duitsland en werden op vlot ten over de Rijn vervoerd. De aanneemsom was anderhalf miljoen gulden. Een sluis kan je bouwen 'in de natte', of 'in de droge'. Bij 'in de natte' wordt onder water gewerkt; bij 'in den droge' is er een droge bouwput. In Hansweert werd geko zen voor 'in de droge'. De droge bouwput maakte het makkelijker te heien, maar ook - meende Ringers - om het beton te doen verharden. De sluis werd niet alleen uit hout en steen gebouwd, zoals gebruikelijk was, maar ook met gewapend beton. Het gebruik van beton was binnen de Rijks waterstaat omstreden - velen dachten te kunnen blijven bouwen zoals de vaderen bouwden, en noch nieuwe zienswijzen noch wetenschappelijk onderzoek waren erg populair. Toen Ringers in 1930 directeur- generaal van Rijkswaterstaat werd, reor ganiseerde hij niet alleen, maar bevorderde hij ook het wetenschappelijk onderzoek als basis onder de ontwerpen van de Rijkswa terstaat. Want ontwerpen bleef de over- Afb. 3. Voorkant van de fundering van de schutkolkmuur. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 14