de inzet van de hydropulsor en het hoger gelegen bassin kon men in het bekken de getij denenergie opsparen voor de watertur bine en de generator. Conventionele olie motoren konden een eventueel tekort aan energie aanvullen. Maar helaas, in Den Haag zat nu als mi nister dr.ir. L.H.W. Regout die het plan aanhield. De top van het ministerie van Waterstaat hoopte op een elektriciteits centrale in Noord-Brabant die de stroom zou kunnen leveren. Ringers, zijn directe chefs en zijn collegae, voelden het besluit als een klap in het gezicht: ze waren toch niet zo dom dat ze zich niet zelf hadden afgevraagd of de energie makkelijker en goedkoper van elders kon komen? Maat het tij keerde. Er kwam een nieuwe minister, en dat was ir. Cornelis Lely. De nieuwe minister was ook veeleisend: het rendement moest beter worden aange toond, voor zowel Hansweert als Wemeldin- ge. Het was toen niet anders dan nu: door vage beloften kon de minister de Kamer natuurlijk beloven dat de aanneemsom niet zou worden overschreden en dat het ren dement prachtig zou zijn. Maar dat zou in het geval van Hansweert wel erg bezijden de waarheid zijn. Ringers immers betoogde dat het rendement niet gegarandeerd was, en dat het voor een particulier een onmo gelijk project was. De nieuwe centrale zou voorlopig alleen in Hansweert, en nog niet in Wemeldinge, gebouwd moeten worden, omdat het een experiment was. De minis ter moest het als een prachtig studie-object beschouwen. Van de resultaten der studie zal niet alleen ons land, maar ook het buitenland gebaat zijn en mag dit aangeno men worden als juist, dan is ons land aan zijne oude reputatie als Vader der Water bouwkunde" tot het nemen van een proef - nu het op de minst kostbare wijze daartoe in staat is - verplicht. Ringers nam geen blad voor de mond; er waren al financiële tegenvallers geweest; er konden er nog meer volgen. Bij een geheel nieuwen opzet met machines, welke nog nimmer in die groote afmetingen waren gebouwd, waar van men nog steeds (aan de Technische Hoogeschool te Darmstadt, onder leiding van professor Braun) de wetten bestudeert, moet men bij de uitwerking op onverwachte resultaten stuiten. Er is slechts één lichaam denkbaar dat een proef onder die omstan digheden kan nemen, de Staat. Lely had oren naar de jonge ingenieur die hem geen praatjes voor de vaak verkocht. Ringers mocht experimenteren in Hansweert; zijn poging om het experiment uit te breiden een insulair station (een centrale op een eiland in zee) te bouwen, werd afgekeurd. In december 1913 ging hij met zijn chef ir. H. van Oordt die nu de directeur-hoofdin genieur in Middelburg was, naar Duitsland voor contractbesprekingen; de levering van Afb. 6. Het vervoer van de buitendeur van de sluis voor het indrijven. 15

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 17