DE SPUI JE, TIJDSCHRIFT VAN DE HEEMKUNDIGE KRING DE BEVELANDEN EN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN Verschijnt 3 maal per jaar. Aflevering 94 Voorjaar 2015 Redactie C. van den Bovenkamp F.H. de Klerk Dr. O.W. Hoogerhuis A.J. Louisse Drs. J.P. de Jonge (eindredacteur) J. de Ruiter Redactiesecretariaat Bijdragen voor De Spuije kunnen naar het redactiesecretariaat worden gezonden: Redactie de Spuije, Postbus 2159, 4460 MD Goes, t.a.v. dr. O.W. Hoogerhuis, tel. 0113-312597, of per e-mail: info@hkdebevelanden.nl Losse nummers van de Spuije kosten 3,50 excl. verzendkosten. Oude nummers, ook van jaarboeken, zijn verkrijgbaar op voornoemd adres of via de website: www.hkdebevelanden.nl Richtlijnen voor auteurs zijn bij de redactie verkrijgbaar. Lidmaatschap De Spuije is een gezamenlijke uitgave van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden en verschijnt in het voorjaar, de zomer en het najaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. Voor meer informatie over de Heemkundige Kring zie: www.hkdebevelanden.nl Leden van de Heemkundige Kring betalen minimaal 16,- contributie per jaar. Hogere donaties zijn mogelijk en welkom. Bank: NL49 INGB 0003411889. Leden ontvangen de Spuije gratis en kunnen (meestal) gratis deelnemen aan de door de kring georganiseerde activiteiten. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen te worden gericht aan het secretariaat van de vereniging: Postbus 2159, 4460 MD Goes, tel. 0113-232546. E-mail adres info@ hkdebevelanden.nl geldt ook voor algemene post voor de Heemkundige Kring De Bevelanden. Leden van de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden betalen minimaal 22,50 contributie per jaar. Hogere donaties zijn mogelijk en welkom. Bank: NL58 INGB 0002658134. Leden ontvangen de Spuije gratis. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen te worden gericht aan de ledenadministratie van het Museum, Singelstraat 13, 4461 BZ Goes, tel. 0113-228883, e-mail: info@hmdb.nl Als u lid bent van zowel de Heemkundige Kring als de Vrienden van het Museum dan ontvangt u bij beide 2,- korting op de contributie. U ontvangt afzonderlijke nota's. Druk: Drukkerij van Velzen, Krabbendijke. Overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Op het omslag: De Griffioen, het gemeentehuis van Wolphaartsdijk (genoemd naar de griffioen in het dorpswapen), door Cornelis van der Werff, 1941. Tegenwoordig functioneert het voormalige raadhuis als dorpshuis en sinds 2014 ook als trouwlocatie van de gemeente Goes. (Particuliere collectie.) Zie ook het artikel 'Van Tuus'. Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 mei 2015 indienen bij de redactie.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 2