Afb.2. Cornelis van der Werffmet zijn vrouw Pieternella Moes. vrouw in klederdracht zien. Maar Kee was maar een 'klein wijffie'; ze maakte op haar nichtje Iris veel meer indruk door haar eigenzinnige, belangstellende en avontuur lijke aard. In de familie van Iris wordt een indrukwekkend verhaal uit de Duitse be zettingstijd mondeling overgeleverd. Oom Arjaan en tante Kee hadden onderduikers. Ze werden door verraad van hun bed ge licht en naar Haren en Vught gebracht. Voordat ze op transport werden gesteld, lukte het zoon Sam (voluit Salomon, een familienaam) de autoriteiten ervan te over tuigen dat het alleen zijn schuld was. Va der en moeder kwamen terug naar Goes en zoon Sam kwam in een concentratiekamp terecht. Daar werd zijn terechtstelling een aantal keren uitgesteld en een paar dagen voor hij uiteindelijk geëxecuteerd zou wor den, bevrijdden de Russen het kamp. Sam kwam terug naar Goes en trouwde in 1946. Hommage Beeldend kunstenaar, curator en vormgever Iris van 't Bosch leeft en werkt in Lelystad. Ze gaf'Kee' aan haar moeder, die vertelt dat foto's van tante Kee geen rol hebben ge speeld bij de totstandkoming van het schil derij. Ze ziet naast gelijkenis met de his torische, jonge Kee, ook trekken van haar dochter zelf in 'Kee', maar dat neemt niet weg dat tante Kee bijna een halve eeuw na haar overlijden haar achternicht inspireer de tot een geschilderd portret op basis van herinnering en in de familie levende verha len over het karakter van haar oudtante. En zo wordt een anoniem en algemeen lij kend schilderij een persoonlijke hommage, een schilderij met een verhaal. Die hangen er veel in de expositie Van Tuus', en 'Kee' is daarvan een sprekend voorbeeld. Viermaal Van der Werff Het best vertegenwoordigd in 'Van Tuus' is Cornelis van der Werff (1862-1943) met vier schilderijen, twee aan twee aangele verd door twee Vrienden, die van eikaars bezit niet wisten. Nu hangen de vier voor een poosje bij elkaar in het museum: twee dorpsgezichten van Wilhelminadorp met de brug en/of het kanaal centraal (1940, hier afgebeeld, en omstreeks 1935), het raad huis van Wolphaartsdijk (1941, omslagaf beelding) en een stadsgezicht van Terneu- zen (Herengracht met de smalle draaibrug, 1939). Over Van der Werff is (nog) niet veel bekend. Hij werd geboren in zijn ouderlijk huis, de hoeve Oost-Beveland in de Oost- Bevelandpolder. Deze polder uit 1708 was tot aan het ontstaan van de Wilhelminapol- der in 1809 een poldereiland, compleet met spuikom en haventje, maar lange tijd 'cala- miteus'. De twee polders maakten, net als Wilhelminadorp, deel uit van de gemeente Kattendijke (tot 1970, daarna Goes). Cor nelis verhuisde in 1892 naar Middelburg, kwam een keer terug naar Zuid-Beveland (Wolphaartsdijk) en trouwde op 48-jarige leeftijd in 1911 met Pieternella Moes uit Terneuzen. Het paar kreeg geen kinderen, zoals opmerkelijk veel echtparen in de parenteel van de eerste Cornelis van der Werff. Diens kleinzoon, die vermoedelijk na zijn huwelijk in Terneuzen ging wonen, overleed daar op 81-jarige leeftijd, waar schijnlijk niet lang na het telegram van zijn vrouw Pieternella van 18 oktober 1943 18

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 20