Secretariaat: C. van den Bovenkamp Clausstraat 27 Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden 4414 BH WAARDE cvdb@zeelandnet.nl Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden. Deze vergadering wordt gehouden op maandagavond 30 maart 2015 in het auditorium van het Museum. Aanvang: 19.00 uur. 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 april 2014 (ter inzage in het museum). 3. Ingekomen stukken, uitgegane stukken en mededelingen. 4. Jaarverslag van de secretaris over 2014 (ter inzage in het museum) 5. Financiële jaarrekening over 2014 en begroting 2015 van de penningmeester (ter inzage in het museum). 6. Verslag van de kascommissie. 7. Verkiezing lid kascommissie. 8. Verkiezing bestuursleden. Mevr. D. J. Scheele en de heer M. Freriks zijn reglementair aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot de aanvang van de vergadering. Tevens wordt meegedeeld dat stukken waarachter u leest: ter inzage voor de leden als zodanig beschikbaar zijn vanaf 12 maart 2015 tot aan de opening van de ledenvergadering. Verder attenderen wij u er op dat op verzoek deze stukken u zullen worden toegezonden c.q. gemaild. Uw verzoek dient u te richten tot de secretaris (cvdb@zeelandnet.nl) onder vermelding van uw e- mailadres of huisadres plus postcode en woonplaats. Wanneer de Vereniging nog niet beschikt over uw e-mailadres, dan gaarne dit adres alsnog doorgeven aan de secretaris. 9. Garantstelling van 5000,= t.b.v. aanschaf schutterskostuums met toebehoren. 10. Actuele stand van zaken van het bestuur van de Stichting Musea De Bevelanden. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. 13. Pauze tot 20.30 uur. Vanaf 20.30 uur zal dhr. C. Brouwer (van rijtuigstoffeerderij 's-Heer Hendrikskinderen) een lezing houden met als titel 'Vervoer op Zuid-Beveland in de negentiende eeuw'. LET OP: Wanneer u deze lezing wilt bijwonen, moet u zich apart aanmelden. Namens het Bestuur, AGENDA P. J. Gruijters, voorzitter C. van den Bovenkamp, secretaris

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 23