Lotelingen Van de heer A.F.R. van Opdorp uit 's-Gra- venpolder ontvingen we twee mooie foto's uit het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw. Hij schrijft: Ik kwam in een oud fotoalbum bijgaande foto's tegen. Ze zijn genomen nadat deze vier heren waren vrijgeloot voor de militaire dienst. Groot feest als je werd vrijgeloot natuurlijk en dan had je het lot op je hoed. Maar wel in het nette pak naar de plaats van opkomst! Mijn vader, G.J. van Opdorp, is op de ovale foto links en op de andere foto rechts te zien. De geboortedatum van mijn vader is 29 mei 1905. De foto zal dus van 1923 zijn. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat de loting een belangrijke gebeurtenis was in het leven van veel jonge mannen uit die tijd. Tot op hoge leeftijd kon het jaar van lo ting dienen als een referentie voor iemands leeftijd, waarbij een generatiegenoot werd aangeduid met de woorden: We hebben nog samen geloot. In Nederland werd in 1811 de dienstplicht (conscriptie) ingevoerd. Vóór de Franse overheersing bestond het leger uit vreem delingen, landlopers en avonturiers. In 1814 werd bepaald dat op iedere 100 inwo ners één militielid moest worden aangewe zen. Op 27 februari 1815 werd daartoe de eerste Militiewet van kracht en deze werd twee jaar later vervangen door de wet voor oprichting van de Nationale Militie. Omdat er met vrijwilligers alleen niet aan de norm werd voldaan, bestond de Natio nale Militie vanaf toen, naast de vrijwil ligers, uit ingelote dienstplichtigen. Voor de loting moest iedere mannelijke inwoner die dat jaar zijn negentiende levensjaar zou bereiken zich inschrijven in de woonplaats 22

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 26