Veldnamen in Wemeldinge nader gelokaliseerd, over veldnamen verkregen uit overlevering, uit transportak ten en uit overlopers Adri Haaij Wanneer we kennisnemen van de archief stukken uit bijvoorbeeld de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw van de voormalige gemeente Wemeldinge komen we nogal eens veldnamen tegen. Dat zijn namen die aan percelen grond gegeven werden en bij de inwoners goed bekend wa ren. De percelen grond, voor de landbouw bestemd, waren in die tijd in het algemeen gering van oppervlakte en per eigenaar ook verspreid gelegen. Bovendien hadden ook niet alle wegen een naam. Het was dan wel gemakkelijk dat percelen ook bij naam genoemd konden worden, zodat iedereen direct wist welk perceel bedoeld werd en ook waar het perceel lag. Bijvoorbeeld: Vandaag gaan we ploegen op de Breekpot in de Stelhoek of We gaan naar de Pauwe in de Zwaakhoek. Een probleem voor ons is dat wij meestal niet weten waar die percelen precies lig gen. Op oude kaarten zijn de veldnamen bijna nooit vermeld, wel zijn vaak de hoe ken genoemd. Maar het nader situeren op de kaarten van de veldnamen, gelegen binnen de hoeken, was waarschijnlijk te gedetailleerd. Toch is het ons gelukt een aantal veldna men te lokaliseren. Veldnamen die uit overlevering, van horen zeggen dus, bekend zijn Er zijn nog mensen, die ons kunnen vertel len over de veldnamen die vroeger gebruikt werden. En dan weten ze vaak ook nog waar die bewuste percelen lagen. Maar, omdat het meestal oudere mensen zijn, worden het er natuurlijk steeds minder en een extra handicap is ook de ruilverkave ling die heeft plaatsgevonden. De ruilver kaveling heeft praktisch alle oude perceels- vormen teniet gedaan. We willen hier nu iets meer vertellen over een veldnaam in Wemeldinge en de ligging hoek daar het Blauwhuis plagt te staan de Laegen doorn Afb. 1. Laege doorn.Van kadastraal plan Wemeldinge, sectie A, 2'" blad, begin twintigste eeuw Gemeentearchief Kapelle). Kattendijke tracé v.m trambaan 24

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 28