blaauwe huis pleeg te staan, genaamd de Jorismeet. Al deze percelen liggen in de gemeente Wemeldinge en de kopers zijn landbouwers, ook uit deze gemeente. De Koolmeet wordt gekocht door Marinus Lamper, terwij] de Hondsweide en de Joris meet in handen komen van Joris Meijaard. Joris Meijaard kennen we wat beter. Hij is getrouwd met Jannetje Noordhoek, dochter van Willem Noordhoek en Martha Ak- kersen. Joris en Jannetje zijn de bewoners van het hof Keizersweel gelegen aan de Hoogeweg in Wemeldinge.101 Joris Meijaard heeft in 1829 dus de Jorismeet verworven. Dat heeft tijdens de publieke veiling wel licht nog tot enige hilariteit geleid! Wij menen deze drie percelen nader te kunnen lokaliseren. Dat vergt enige toe lichting. In de akte van notaris Jan Soe- tebier zijn bij de betreffende percelen ook de belendingen genoemd. Dit houdt in dat de namen van de aangrenzende eigenaren worden vermeld. Verder zit het jaar 1829 dicht tegen het jaar 1832 aan, het jaar van de invoering van het kadaster. Met behulp van het kadastraal minuutplan en de oorspronkelijk aanwijzende tafel zijn de eigenaren Marinus Lamper en Joris Me ijaard, en ook de aangrenzende eigenaren uit de akte van notaris Jan Soetebier, goed te traceren.11' Op afbeeldingen nrs. 3 en 4 zijn de veld namen op de daarbij behorende percelen aangegeven. De Koolmeet in de Sint Janshoek wordt trouwens al in de oudst bewaard gebleven overloper van het jaar 1582 (is de voor loper van het kadaster) van Wemeldinge genoemd. Ook bij eigendomsoverdrachten vóór het jaar 1829 is er sprake van deze veldnaam, bijvoorbeeld in 1630 ...noch in Sinte Jans Houcxen de koolmeetkens, groot 2 G 228 R ...12) Deze veldnaam komt dus zowel in de overlopers als in de akten van eigendomsoverdracht voor.13' Nagenoeg tegenover de Hondsweide aan de noordzijde van de Oude Polderweg ligt nu een crossbaan. De Hondsweide is ook nu nog weiland. De bebouwing aan de zuidzij de van de Oude Polderweg is thans eigen dom van Aannemingsbedrijf Hoogesteger uit Wemeldinge. Veldnamen uit de overlopers Bij ons onderzoek naar de geschiedenis van het hof Keizersweel komen we in de over lopers in de hoek daar het blauwhuis plagt te staan steeds de veldnaam Sponsmeet tegen.14' Het perceel met die naam, in de overlopers groot 1 Gemet en 240 Roeden, Afb. 4. Van minuutplan uit de kadastrale atlas 1832, serie Zuid-Beve land (3) Kapelle Wemel dinge Schore en Vlake. Betreft Wemeldinge, sectie A, 2e blad. De Jo rismeet is het perceel nr. 277 en de Hondsweide nr. 343. In november 1619 is er ook al sprake van de levering van een perceel weiland in de hoek bezuiden t blauhuys, dit met de naam de Hondsweide. de Jocisraeet J>ookPé ieft gestaan 27

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 31