ligt iets ten noorden van het hof Keizers- weel aan de Hoogeweg en moest, zoals in een groot aantal overlopers staat, uitweg verlenen aan een aantal aangrenzende andere percelen (zie afbeelding 5 voor de situering van de Sponsmeet). In de ne gentiende eeuw hoorde de Sponsmeet ook bij het hof Keizersweel. Zoals hiervoor bij de veldnaam de Laegen doorn is vermeld, kwam de Sponsmeet ook via Martha Me- ijaard binnen de familie Haaij. In 1913 is op dit perceel een woning gebouwd voor Martha Haaij, die gehuwd was met Adri- aan Bruinooge (is nu Hoogeweg 1). Wij zijn overigens bij de eigendomsoverdrachten van het perceel met de in de overlopers ver melde naam de Sponsmeet, die naam (nog) niet tegengekomen.15' Tenslotte nog dit. Er zijn ongetwijfeld nog meer lezers van de Spuije die bekend zijn met de veldnamen in Wemeldinge. Dit graag melden bij de redactie van het tijd schrift. Naschrift van de redactie: In het kader van het veldnamenonderzoek van de Heemkundige Kring hebben de gebroeders Cees en Piet Huisson een uitge breid onderzoek gedaan naar de veldnamen van Kapelle, Kattendijke en Wemeldinge. Deze gegevens zijn momenteel in bewer king. De veldnamen Laegendoorn en Kool meet blijken nu nog bekend te zijn, de na men Hondsweide, Jorismeet en Sponsmeet zijn nu niet meer bekend. De Koolmeet is trouwens als perceel nog herkenbaar. Uit het artikel van Adri Haaij blijkt dat uit oude bronnen nog onbekende veldnamen tevoorschijn kunnen komen. De redactie van de Spuije ziet resultaten van dergelijk onderzoek met belangstelling tegemoet. Afb. 5. Van minuutplan uit de kadastrale atlas 1832, serie Zuid-Beve land (3) Kapelle Wemel dinge Schore en Vlake. Betreft Wemeldinge, sectie A, 2e blad. De Sponsmeet is het perceel nr. 246. 28 Noten: 1. Een foto van omtreeks 1970 van Adriaan Haaij is opgenomen in: Wemeldinge, historie van een dorp tus sen Kerk en Kanaal door G.J. Lepoeter/J.C. de Groene (2005), bladzijde 83. 2. Wij hebben gekozen voor de schrijfwijze Laegen doorn omdat dit voor de meeste lezers wat beter 'in het gehoor' zal liggen. Het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, 5e druk, 1978, gaat uit van de schrijfwijze Lêêgen doorn. 3. Meer over het lokaalspoor in: boek Lepoeter/De Groene zoals bij noot 1, bladzijde 197 e.v. 4. Gesprek op 26 december 2003 met Neeltje Haaij- Laven (1916 - 2007). Meer over de coöperatieve room boterfabriek Het Hart in: boek Lepoeter/De Groene zoals bij noot 1, bladzijde 92 e.v. 5. De erven Haaij hebben de Laegen doorn in 1978 verkocht aan de Stichting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) te Utrecht. Het perceel was toen kadastraal bekend, gemeente Kattendijke, sectie A nr. 1348, groot 4.19.60 ha. 6. Uit: Landinwaarts, nov. 2004 door Sjaak Haaij, blad zijde 14. 7. Archief Gemeente Goes: notarieël archief, inv.nr. 1300, aktenr. 6035-20-2-1829. Deze verkoop betreft gesloopt circa 1859 gesloopt circa 185 r het Blaauwhuis heefKaestaan de Sponsmeet

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 32