het hof de Maalkote gelegen aan de Kerkweg (thans Blauwhuisweg), meer dan 100 jaar bewoond geweest door de katholieke familie Kuilenbroek en later in de negentiende en twintigste eeuw bewoond geweest door de bekende Wemeldingse familie Dekker. Meer over Dekker van de Maalkote in: boek Lepoeter/De Groene zoals bij noot 1, bladzijde 83 en 84. Over de katholieken in Wemeldinge en dan met name over de familie Kuilenbroek hopen wij later nog meer te kun nen melden. 8. In de akte van de notaris is vermeld dat de Koolmeet in Sint Jansheerenland te Wemeldinge is gelegen. Dit is een vergissing van de notaris. De Koolmeet ligt in de Sint Janshoek te Wemeldinge, terwijl Sint Janshee renland in de gemeente Kapelle ligt. 9. Ook hier maakt de notaris een vergissing. De Honds- weide ligt in de hoek bezuiden daar het blaauwe huis heeft gestaan. Dit is aan de zuidzijde van de Oude Pol derweg. De hoek daar het blaauwe huis heeft gestaan ligt aan de noordzijde van de Oude Polderweg. 10. Willem Noordhoek kocht in 1810 Keizersweel. Archief gemeente Kapelle, raze 3604, nr. 3, leveringen Wemel dinge (1808)1809-1811. 11. Wij hebben hierbij dankbaar gebruik kunnen maken van de (nog) in boekvorm verschenen kadastrale atlas 1832, waarin Kapelle, Wemeldinge, Schore en Vlake zijn opgenomen. 12. Boek prae 1600-club, raze 3595 deel II, folio 51-27.7.1630, schepenakten Wemeldinge 1625-1636. De noordelijke begrenzing van de Koolmeet is het hui dige Lampewegje. In 1630 wordt daaraan nog de naam Souckwech gegeven, terwijl we in hetzelfde schepen register ook al de naam Lamptewech tegenkomen. De naam Souckwech/Souckwegelinck komt trouwens meer voor, zoals in de Swaeckhouck en de Cappel- houck in Wemeldinge. Maar ook in andere gemeenten zoals in de Yerseke Moer in de gemeente Yerseke. 13. Behalve de Koolmeet wordt in de Sint Janshoek in de overlopers ook nog melding gemaakt van de Smitsmeet en de Zuidmeet. Die zullen wel vlakbij de Koolmeet gelegen hebben. Wij hebben daar verder geen onderzoek naar gedaan. 14. In de overlopers vóór 1765 als Spoonsmeet geschreven. 15. Aan het perceel sectie A, nr. 247, grenzend aan de Sponsmeet, wordt bij een aantal eigendomsoverdrach ten de naam de hofstee gegeven. Wij menen op dit moment dat dit niet zozeer een veldnaam is. Wij hopen daar in een later stadium nog op terug te komen.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 33