Het Victorinnenklooster Jeruzalem, een nieuwe dimen sie toegevoegd Een verloren gewaand document komt aan het licht en verschaft ons een verras send nieuw inzicht G.J. Lepoeter Het spreekt nog altijd tot de verbeelding, het Victorinnenklooster Jeruzalem te Bie- zelinge, de plaats waar vanaf halverwege de dertiende eeuw edele jonkvrouwen ingewijd werden in het kloosterleven en verder hun dagen teruggetrokken en in devotie sleten. Het klooster is nadat tegen het einde van de zestiende eeuw de Refor matie zijn intrede had gedaan en het door de laatste kloosterzusters was verlaten, snel in verval geraakt. Het is dan ook de nog altijd in Biezelinge voorkomende fa milienaam Kloosterman, die zijn herkomst vindt in de bewerking van de gronden van het voormalige klooster, die de herinnering levend houdt. Uit de om de zeven jaar opgemaakte over lopers is op te maken dat de afbraak van wat er nog van de gebouwen was overge bleven, heeft plaatsgevonden in de jaren dertig van de zeventiende eeuw. De betref fende veldhoek wordt namelijk in de over lopers tot en met 1632 aangeduid met de naam den houck daert Clooster in staedt, vanaf 1639 is het den houck daert Clooster in plagh te staen. Dekker en Kruisheer stellen zich op het standpunt dat de sloop van het klooster reeds in 1578 heeft plaats gevonden.1' De onderzoeker dr. E.B. Swalue bezocht omstreeks 1842 het kloosterterrein. Hij schreef er het volgende over: De grond, waarop het klooster stond, is thans bouw land, hoezeer, gelijk wij opgaven, door bijna onuitgraafbare steenlagen daarvoor niet zeer geschikt, maar niettemin zeer vrucht baar. Wij hebben duidelijk de buitenste fundamenten kunnen opsporen, als mede eenige binnenmuren. De onderste laag daarvan bestaat uit tegels, op den kant gezet, en is vervolgens met groote bruine steenen gedekt, terwijl de muren zelve aan Afb. 1. Het klooster Je- rusalem bij Biezelinge in 1546. Gewassen tekening in sepia, zonder naam, eerste helft achttiende eeuw. De afbeelding waarvan deze tekening een kopie moet zijn, is onbekend. Het is niet geheel uitgesloten dat zij ten dele op fantasie berust. (Hist.-topogr. at las Kon. Zws. Gen. Der Wetenschappen, Middel burg, nr. 1558). 30 litl rfUMi/titit, lltHUA-V'

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 34