MV---gZ diging van het bestaan van het stuk ver scheen in oktober 2014 in een veilingcata logus.6) De getranscribeerde tekst luidt als volgt: lek Jacop Hoemaecker Jobssen kenne midts desen uuyten name van mijn selven als oock uuyten name van mijn broeders wel ende duechdelijk schuldich te sijne den ghodshuyse oft Cloostere tot Bieselinghe de somme van seven guldenen eens ter causen van dat onsse vader saliger aldaer heeft gelogeert geweest ende ghestorven es. Daertoe es den voorschreven Cloostere ge- consenteert te houdene het oorcussen, de sargue [wollen deken] ende het paer slape- laken die onsse vader ghebesicht heeft. Oirconden mijns hanteeckens hier onder ghestelt opden 24sten dach augusti 1500 jaer neghenenvijftich. J. Hoemaecker. De schuldbekentenis dateert van 24 augus tus 1559, drie dagen na 21 augustus, de op de grafsteen van Job Janssen Hoemaker vermelde overlijdensdatum. De schuldbekentenis geanalyseerd Jacob Hoemaker geeft de schuldbekentenis P P n v b w P n g d d IV li k P t( r< af mede namens zijn broers. Het valt op dat er niet tevens melding wordt gemaakt van zijn zuster Maaike. In 1564 deed Maaike Jobsdochter als novice haar intrede in het klooster. Het feit dat zij bij die gele- genheid aan het klooster het vruchtgebruik van tien gemeten land schonk, wijst er op dat zij afkomstig was uit een landbouwers- a familie in de naaste omgeving. De niet veel z voorkomende voornaam Job maakt het v hoogst waarschijnlijk dat haar vader Job j Janssen Hoemaker was. Hij was landbou- v wer in Kapelle of Biezelinge.7' j De schuldbekentenis is opgesteld ten -y bate van den ghodshuyse oft Cloostere tot Bieselinghe. Het klooster wordt hier dus in de eerste plaats als Godshuis aange merkt. (Godshuis: instelling van liefdadig heid waar behoeftigen en zieken werden j verpleegd). Het is niet verwonderlijk dat j, de familie Hoemaker dit op deze manier j, stelde, want vader Job was er verpleegd v geweest - hij had er gelogeert - en hij was er overleden. De functie van Godshuis p werd blijkbaar ruim opgevat en beperkte p zich niet uitsluitend tot het opnemen van Zt - - j Y-rev irlyft-v H ,V; WAly (kv.V -/Ar S*(- T<*r' 'Üt 'dÊksw v. I»H i~ Afb. 3. De schuldbekentenis (afschrift) van Jacop Hoemaecker Jobssen, gedateerd 24 augus tus 1559. (Foto T. Lepoeter-Boes). 17 V. SI ti 32

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 36