Oud-Noordbevelandpolder in eigendom en genoemd als brouwer te Colijnsplaat. Hen- C in pacht. Daarnaast pachtte ze de hofstee drik Haak is tot zijn dood in 1685 brouwer d Stadwijck van Jacob en Adriaan Anemaet gebleven en zijn weduwe Henrica zette het o en een hoeve in de Frederikspolder. bedrijf voort tot haar dood in 1710. Brouw- o: de men al die jaren in de MoriaanDat is n De brouwerij niet met zekerheid te zeggen. F De eerste brouwerij werd gevestigd in de Het concurrentiebeding uit 1623 was d Voorstraat in het pand nabij de haven (nu twintig jaar later afgelopen en men ging de PatrijsAdriaan Biersteker begon er weer brouwen in de vroegere den Ouden A na de bedijking in 1598 met zijn herberg Hoorn. Job Flipse Versluis kan daar mee V den Ouden Hoorn en zal spoedig zijn eigen begonnen zijn. De weesakte te Kats uit n bier gebrouwen hebben."1 Dat ging goed tot 1660 betreffende zijn kinderen, noemt de ri 1623, toen Joris Thielman aan de Staten overleden vader in zijn leven brouwer tot t( van Zeeland het verzoek richtte om een Colijnsplaat. Jacob Adr. Verschelling is v brouwerij op te stellen, met wering van administrerend voogd.12) Volgens een ander v andere brouwerijen voor de tijd van twin- document is Jacob Verschelling ook de ko- d tig jaar. Hij verkreeg deze concessie en per van huis en brouwerij waar de Sterre 2 dat leidde tot het faillissement van de be- uitsteekt.13' De naam de Sterre was in 1729 5 staande brouwerij.10' De nieuwe brouwerij nog in gebruik en dat maakt het spoor ir (nu Zeelandia) kreeg de naam: de Moriaan, beter te volgen. Hieruit blijkt dat er gedu- b zo blijkt uit aantekeningen uit 1655 en rende enkele decennia twee brouwerijen tc 1659.111 Brouwer! sknecht) was Chilijn Sta- productief konden zijn. De onduidelijkheid h se en hij was dat nog in 1659 toen hij zijn op dit punt wordt nog groter, omdat Job n zoon liet dopen, waarbij Hendrik Haak als Philips Versluis in 1651 trouwde met Tan- H getuige optrad. Dit kan er op duiden dat ze neken Thomas Maes, weduwe van Joris A allebei iets met de Moriaan van doen had- Thielman. Met dit huwelijk werd Job mo- gi den. Hendrik Haak werd op 31 juli 1657 nopolist in Colijnsplaat. -I Afb. 1. De Patrijs op de hoek van de Voorstraat in Colijnsplaat. (Collectie G. de Fouw.) k Is 36

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 40