Afb. 2. Antonia (op z'n Zeeuws Tannetje en op z'n Frans Antoinette) Rijk, geboren op 14 januari 1914 te Diessen en thans woon achtig in het Franse Saint Cyr sur Loire. Ze trouwde in Gardefort met de aldaar ge boren André Cholin en kreeg met hem twee kinderen. Op 14 januari 2014 is ze 100 jaar geworden, bij welke gelegenheid de Flilva- renbeekse burgemeester Ryan Palmen haar een felicitatiebrief stuurde. Ondanks haar gevorderde leeftijd is ze nog 100% bij de tijd. Ze spreekt bij gelegenheid van bezoek uit Nederland nog behoorlijk (oud) Zeeuws en kan het Nederlands ook nog wel een beetje lezen. Ze herinnert zich nog zaken uit haar vroege jeugd in Diessen, onder andere de ultramoderne reuzenschuur en de brand in 1921. Door de introductie van kunstmest vervalt deze beperking en wordt het technisch mogelijk de heide te ontginnen. De Dies- sense boeren gaan hier desondanks maar mondjesmaat toe over. Op kleine schaal worden heidevelden ontgonnen om het grondbezit van de bestaande boerderijtjes wat te vergroten. Aan grootschalige ontgin ningen wagen de Diessenaren zich niet. Als oorzaak voor deze terughoudendheid wordt genoemd gebrek aan zowel kapitaal als ondernemerszin. Die beide bij de Diessenaren ontbrekende factoren - kapitaal en ondernemerszin - zijn wél in ruime mate aanwezig bij een aantal Zeeuwen die rond 1911 investe ringskansen zien in Brabant. Het begint met Jan van de Velde, in 1853 geboren te Yerseke. Behalve boer is hij mossel- en oes terkweker en die laatste activiteiten heb ben hem veel geld opgeleverd. Hetzelfde geldt voor zijn plaats- en beroepsgenoot Jozias de Koeijer, geboren te Yerseke in 1859. De Koeijer is gehuwd met een Van de Velde, vermoedelijk zijn ze zwagers. Beiden behoren tot de hoogst aangeslagen (en dus rijkste) inwoners van de provincie Zeeland. Van de Velde en De Koeijer zoeken een goede belegging voor hun kapitaal en menen die gevonden te hebben in Midden- Brabant. Diessense bronnen melden dat ze in 1911 225 hectare woeste grond in de Beersche Heide (het oostelijke gedeelte van Diessen) kopen van de gemeente. Een jaar eerder, op 22 oktober 1910, schrijft de Ierseksche en Thoolsche Courant al dat de heeren J. van de Velde en J. de Koeijer, landbouwers alhier, in het voorjaar onder Tilburg 500 hectaren heidegrond ter ont ginning [hebben] aangekocht. Donderdag zijn daar drie vrachtrijders met de noodige paarden en werktuigen heengegaan, om den grond te ploegen en andere eerste werk zaamheden te verrichten. Of het hierbij om één en dezelfde aankoop dan wel om twee transacties gaat, is mij niet bekend. Op Zeeuwse wijze De ontginning van de in Diessen gekochte heide wordt volledig op Zeeuwse wijze aan gepakt. Er worden grote aantallen Zeeuwse landarbeiders met dito paarden ingescha keld. De opzet is grootschalig, er worden veel machines ingezet en de grond wordt nagenoeg alleen voor akkerbouw gebruikt. Waarschijnlijk verblijven Van de Velde en/ of De Koeijer zelf met enige regelmaat in Diessen, maar zijn ze niet echt verhuisd uit Yerseke. Ze laten hier enkele boerde rijen bouwen en verpachten die aan jonge Zeeuwse boeren. Een van hen is de buur man van Jan van de Velde aan de Grintweg in Yerseke, Adriaan Cornelis Rijk, die in 1913 met vrouw en drie jonge kinderen ver- 3

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 5