AANBESTEDING. huist naar een van de pachtboerderijen die Van de Velde in Diessen heeft laten bou wen. Ook twee van zijn zwagers, Adriaan van den Dries en Jan van Eijkeren, komen als pachtboer mee over naar Diessen. Rijk, Van den Dries en Van Eijkeren zijn ge trouwd met drie zussen Goense, respectie velijk Magdalena, Martina en Jacoba. Mar- tina van den Dries-Goense overlijdt in 1919 in Diessen, waarna haar man met hun drie, in Diessen geboren, kindjes terug keert naar Zeeland. Opvallend is overigens Op Zaterdag 25 Maart 1911 zullen de Architecten LE CLERCQ, te Kruiningen, voor de Zuid Beve- landsche Heideontginning-Maat- schappij, in één perceel, aanbesteden het. bouwen van een WOON HUIS en SCHUUR met STALLEN, aan den straat weg van Diessen naar Mid del-Beers, gemeente Diessen, met aansluitende werken, waarvan aanwijzing op het terrein zal geschieden Maandag 20 Maart, des middags 12 uur. Het bestek met teekeningen is h f2,— het stel verkrijgbaar bjj de ondergetekenden, aan wie de inschrij- vingsbiljetten franco moeten worden ingezonden vóór of op den dag der aanbesteding, 'b morgens 9 uur. J. J. A. LE CLERCQ. Kruiningen, Maart 1911. Afb. 3. Aankondiging van de aanbesteding van de 'reuzenschuur', Beerseweg 7. Goes- sche Courant 13 maart 1911. Krantenbank Zeeland.) dat Van de Velde en De Koeijer protestant zijn en Rijk, Van den Dries en Van Eijkeren katholiek. Binnen de toenmalige Yersekse gemeenschap mengen die geloofsgroepen zich niet zo makkelijk. Het is verleidelijk te veronderstellen dat Van de Velde en De Koeijer zich hierbij hebben laten leiden door de omstandigheid dat Diessen in die tijd nog door-en-door katholiek was. Jan van de Velde (de naam van Jozias de Koeijer komen we verder nergens meer tegen) laat in Diessen diverse boerderijen bouwen. De bouwstijl is Zeeuws: geen lage, bedompte Kempische langgevelboer- derijen maar statige hoge gebouwen met veel ruimte voor de opslag van graan op de zolders. Het woongedeelte is lager dan het stal- en schuurdeel, iets dat we bij de Brabantse langgevelboerderij nooit zien. En verder zijn er allerlei Zeeuwse details, zoals een klinket. Als hoofdgebouw annex kantoor bouwt Van de Velde de huidige boerderij Beerseweg 7, in Diessen destijds algemeen aangeduid als 'de reuzenschuur'. Vanuit dit gebouw wordt de heide ontgonnen, hier staan de paarden A en werktuigen. Niet alleen de bouwstijl is v Zeeuws, ook voor het ontwerp en de bege- e leiding doet Van de Velde een beroep op r streekgenoten, te weten de heren J. J. en A. Ie Clercq, architecten te Kruiningen. g Verder laat Van de Velde drie pachtboerde- d rijen bouwen, vermoedelijk voor de families b Rijk, Van Eijkeren en Van den Dries. Eerst U de huidige Beerseweg 18-20, in eerste b instantie gebouwd als schuur en pas veel e later uitgebreid met twee woningen. Ver- p volgens de boerderijen Beerseweg 26 en I Toekomstweg 6, die in maart 1913 worden b aanbesteed, wederom door de architecten a Le Clercq. 2 n 'Ze verstaan het landbouwbedrijf' s De eerste jaren gaat het redelijk goed met d de Zeeuwen in Diessen. Commissaris der o Koningin Van Voorst tot Voorst, die elke o gemeente eens in de paar jaar bezoekt en b daar een ambtsverslag over schrijft, rap- o porteert in 1916 nog erg optimistisch: Een r vijftal Zeeuwsche Katholieke gezinnen heb- v ben zich, deels als huurboeren (3), deels als I eigenaren (2) gevestigd op pas ontgonnen n 4

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 6