10) Een grappig voorval deed zich voor in deze stad Een bruidegom uit Amsterdam logeerde in hetzelfde hotel als Sequah. Toen de koets, die hem naar zijn bruid zou brengen, voor het hotel verscheen, meende een groot aantal nieuws gierigen dat het die van Sequah was, temeer daar de man op S, leek. De brui degom was wel verbaasd over zoveel belangstelling, maar schreef hst toe aan de kleinsteedsheid van de Leeuwarders. Het publiek spande de paarden uit en trok zelf de koets, maar tot voorbij de woning van de bruid. Zij zag dit en viel flauw. Toen de echte wagen van Sequah kwam merkte men de vergissing en liet de koets van de bruidegom staan, die pas toen naar zijn bruid kon. In Zwolle ontving Sequah een kostbare zweep, met goud gemonteerd van de ge zamenlijke werklieden van de werkplaatsen van de Staatsspoorwegen als dank voor de genezing van één van hun makkers. In Groningen deelt S. mee dat, vóór hij zich als rustend burger in den Haag zal vestigen, hij ook nog Vlissingen zal bezoeken. In de zomer van 1892 heerste in Azië en Rusland en later ook in West-Europa cholera. De Sequah Company maakte er direct gebruik van door in een adver tentie attesten te plaatsen van mensen uit Engels-Indië, die door het ge bruik van het geneesmiddel "Sequah's Onmiddellijke Verlichting" waren genezen van cholera. Dit drankje was al eerder aangekondigd als middel tegen de hoest. De Ver. tegen de Kwakzalverij waarschuwde onmiddellijk in een krantenartikel tegen het gebruik van dit middel tegen cholera. Het bestond uit suiker, pe permuntolie, kamfer, spiritus, chloroform en gember. Intussen breidde ook in Nederland de cholera zich uit. De plaatselijke Commissie van Gezondheid in Nijmegen verzocht de Minister van Binnenlandse Zaken de Sequah-séances te verbieden. De minister antwoordde, dat alleen gemeenten verordeningen kunnen maken, ter voorkoming van besmettingsgevaar, om voor bijeenkomsten in een lo kaal de ruimte te regelen welke per persoon beschikbaar moet zijn. Sequah wordt weer bejubeld in Arnhem en 's HertogenboschS "Evenwel", meldt de N.R.C. "de gulden dagen der Sequah Company schijnen voorbij te zijn, In de vergadering van aandeelhouders wordt bekend gemaakt, dat er een verlies is van 20.050,-nadat 2 jaar geleden nog schatten waren verdiend. Het is de schuld van boosaardige regeringen en overheden, opgestookt door de geneeskun dige faculteit, die niet toestaan dat de middelen der Maatschappij aan de man gebracht worden op de meest doeltreffende wijze, n.l. met praalwagens (die samen 4000 pond st. hebben gekost) en met het nodige decorum. Men on dervindt vooral tegenwerking in Engeland, Amerika, Frankrijk, Spanje en Bel gië. In België zong men in februari 1892: Sequah heeft nu van het Cabinet Het strerigelijk bericht gekregen, Dat hij het land wordt uitgezet In Burma en Japan ging het nog goed, Er zou een reconstructie van de Maati- schappij komen! "Waarom" aldus de redacteur van de Nieuwsbode, "over Neder land geen woord gerept? Durft men de grote winsten hier niet te noemen? Staan de Nederlanders in lichtgelovigheid bij de Japanners ten achter? Schande dat men zoiets met reden kan vermoeden!" Voorjaar 1893 zien we in de Nieuwsbode wekelijks een advertentie van Sequah's middelen, steeds met een andere tekst, zoals "De eerste minister van Engeland, Gladstone, wekt ieders bewondering. Het aantal mensen dat in het bezit van een goede gezondheid, ouder wordt dan 70 jaar, is een uitzondering. Gladsto ne is een uitzondering, maar dat hoeft niet. Als lijders aan lever- en nierziek ten afstand willen doen van pillen, rhabarber, engels Zout enz. maar alleen Sequah's Prairie Flower innemen, dan worden ze weer gezond. In hardnekkige gevallen wrijven met Sequa's Olie". In de krant lezen we "Door Sequah Company Ltd, is, gedurende de tijd dat Da venport hier is, aan Sequah's middelen ingevoerd voor een aangegeven waarde van li miljoen gulden, waarbij kan worden aangenomen dat de flesjes voor slechts enkele centen wox"deri aangegeven!" Ook in Roermond is Sequah geweestEen aardig bewijs voor de manier waarop het volk daar Sequah schat is het straatliedje: "Sequah is gekomen. Wat heeft hij gedaan? De dubbeltjes meegenomen En de krommen laten staan!

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 10