11) Als in Breda verboden wordt muziekreclame te maken, rijdt de wagen doer de straten terwijl de muzikanten een "muzikale pantomime" spelen. Er komen soms 2000 mensen per séance, er vallen er flauw, er zijn weer opzienbarende gene zingen en patiënten die na de "wrijving" wegdansen. "Een geneesmiddel dat ge reed staat is even dienstig als baar geld. Sequah's middelen verkrijgbaar bij Snabiliête Rotterdam". 8 april 1893 houdt Sequah zijn eerste séance in Middelburg in de Schuttershof zaal voor 1GQQ mensen. Een genezon persoon krijgt ƒ.25,van de entreegelden, die intussen zijn verhoogd tot 10 en 25 cent. Sequah vertelt van plan te zijn geweest Middelburg, als eerste stad in Nederland, te hebben willen bezoeken. Omdat de burgemeester het verbood, ging hij naar Roosendaal. De redactie van de IViiddclburgsche Courant heeft volgens do correspondent van de Nieuwsbode in Middelburg zijn lozers wijsgemaakt dat Sequah niet die sympathie had, die overal elders viel waar te nemen. Niets is minder waar, volgens de Nieuws bode. De heer Dhont, na 14 rheuma en doktersbehandeling, voelt geen pijn meer na dooi1 Sequah 6 minuten te zijn behandeld. "Ik vraag u in gemoede, moet ie der eerlijk oprecht mens geen sympathie hebben voor den heer Davenport? Als Soquah in Zierikzee komt, gaat hot zelf zien." Middelburgsche Crt.: "De maaltijden voor de armen betaalt h ij van het entree geld, dat is geld van de Middelburgers" Corr. Nieuwsbode: "Maar hij zou het ook zelf kunnen houden"Gisteren wilde men de paarden afspannen en het rij tuig trekken, maar S. verzocht dit niet te doen, Ook in Middelburg volgen nog veel "genezingen": twee oudjes dansen op het platform. Met Leger des Heils, in die tijd in opkomst, klaagt dat het schade lijdt van de séances van Sequah; hij schenkt dan ƒ.25,aan het Leger. De aanplakbiljetten van de Ver. tegen de Kwakzalverij worden telkens afge scheurd. Sequah verzoekt dit niet te doen, daar de vereniging te arm is (sic) om al die kosten te dragen! 25 april arriveert de gulden wagen in Goes waar de straatjongens al Sequah- liedjes zingen, De correspondent van de Nieuwsbode verwacht goede zaken voor hem: "Onze boeren zijn lichtgelovig. Alles is reclame, schrijft hij, maar toch, we staan voor feiten en begrijpen ze niet. Suggestie, biologie, of wat ook, op dat moment zijn de mensen genezen, Sequah zal toch niet alle mensen kun nen omkopen?" Ook in Goes krijgen arme kinderen een maaltijd met een taartje toe, een pop of een griffelkoker plus een dubbeltje, Een kind dat hardop durfde te bidden wordt beloond met ƒ.10,De kinderen zongen ter ere van Sequah en zijn echtgenote. Hoe hij zijn echtgenote leerde kennen heb ik niet kunnen vinden, maar tegen een Brabantse krant die schreef dat zo een kaartlegster en niet zijn vrouw was, spande Sequah een proces aan. Een zitting in Goes schijnt wat uit de hand te zijn gelopen, want we lezen dan: "Wie nog niet genezen mocht zijn van de Sequah-manie, de zitting verliep als de ruwste kermisavond. Dronken boeren vloeken, schreeuwen, herrie. De hand langers van Sequah vandon dat die mensen uit waren! Als hier ook maar sprake is van een greintje geneeskunde, dan mag Esculaap in 't vervolg wel in rouw gaan! Sequah heeft zich hierdoor kunnen overtuigen, dat hij op de verkeerde weg is" Maar Sequah wist zich te herstellen. In Biezclinge vertelde hij een verzonnen bewogen verhaal, hoe hij in Londen in contact was gekomen met oen wagen van de Maatschappij. Hij zag, dat wie er lam en kreupel werd ingedragen, cr gene zen uitstapte. Hij begon zelf proeven te nemen mot wrijven, tegen de zin van zijn vader, maar tenslotte met voel succes. Door dit succes bewogen belemmer de zijn vader hem niet in zijn zucht ongelukkigen te helpen en zo sloot hij een contract met de Sequah Mij. "Ondanks alle smaad wordt hij door het volk letter lijk verafgood en op do handen gedragen. Bij menigeen zal de edelmoedige man, die zijn kracht, tijd en gold zo voor de armen over heeft, in blijde herinnering blijven, vooral bij de arme kinderen en de ongelukkigen, die hij verlichting geeft". Ziorikzoe 13 mei 1893. Por extra boot arriveerde de equipage van de heer Davenport (Sequah), met het gevolg bestaande uit 13 personen..

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 11