6) Het publiek werd ongeduldig en verlangde in plaats van woorden, iets te zien- Er werd toen een man het tooneel opgedragen en in den leunstoel nedergezet. Ofschoon hij niet kon loopen, droeg hij een stok in de hand, zeker om Sequah in de gelegenheid te stellen, dezen terstond in stukken te breken, ten einde het publiek te laten zien hoeveel vertrouwen hij zelf in de straks te verrich ten genezing stelde. Hij liet daarop den man eenige vragen beantwoorden. Of hij pijn had? hoe lang? Of hij gehuwd was? enz. Uit het gezegde van den man bleek nu (ten minste als men zoo onverstandig doet dit te gelooven) dat hij reeds 7 weken niet had kun nen werken en soms in 8 dagen niet had geslapen tengevolge van rheumatiek. Nadat Sequah nu nog gevraagd had, of er ook personen waren, die den man ken den, waarop haast alle aanwezigen luidkeels ja riepen, (hetgeen natuurlijk slechts spotternij en eene uiting van ongeduld was), verzocht Sequah eenige personen ten tooneele te komen. Even te voren bewoog zich daarop reeds, wij moeten het met schaamte bekennen, een Nederlandsch geneeskundige, een zekere H. uit Rotterdam, die naar het schijnt als handlanger voor Sequah dienst doet, om zoodoende voor de wet diens handelingen voor straf te vrijwaren. Schande over zulk een geneesheer, die niet waard is, langer dezen titel te dragen en een goed vriend is voor de trawanten van Windelincx en dergelijken. Door dezen geneeskundige werd den patiënt een theelepel prairie-flower gege ven en daarna de lijder op het bed gebracht. Daaromheen werden gordijnen ge slagen en binnen deze omheining werd ten aanschouwe van eenige bevoorrechten de groote genezing bewerkstelligd. De verveling van het publiek werd door middel van een paar muziekstukken bedwongen Na ongeveer 10 minuten werden de gordijnen teruggeslagen, de voormalige pa tiënt kwam geheel hersteld te voorschijn en danste op de maat der muziek ten bewijze van hetgeen had plaats gevonden. Een paar der bevoorrechte toeschouwers van achter het gordijn deelden daarop mede wat zij gezien hadden. Het bleek, dat men den man met olie krachtig had gewreven en daardoor de ge nezing h ad bewerkstelligd. Sequah gaf hem ten slotte nog een paar rijksdaalders, die zeker het loon moe sten vormen voor zijn wel wat plomp comediespel en daarop ging de dankbare pardon, ondankbare patiënt, want hij vergat heel eenvoudig te bedanken, weg. Er werd toen nog een reclameblad rondgedeeld en verkondigd, dat morgen weer twee genezingen zouden plaats vinden, waarna de reclamevoorstelling was af- geloopen. Zij had ruim een half uur geduurd. Grootere kwakzalverij hebben wij nooit gezien. Waar zoo plomp en op zoo grove manier het publiek bij den neus wordt genomen, behoeven wij waarlijk niet veel woorden te verspillen. Hot meerendeel der aanwezige personen nam dan ook een loopje met den wonderdokter en beschouwde klaarblijkelijk het daar geziene als een tijdverdrijf" Ons geacht lid gaarne toegevende, dat het bijna onnoodig is nog meer woorden te verspillen om het publiek de oogen te openen, willen wij toch nog op een en 'kele zaak wijzen, die de overtuiging, dat hier groote kwakzalverij in het spel is, nog zal bevestigen. De middelen, door Sequah aangewend, zijn: Sequah's olie voor uitwendig en Prairie-Bloem (Prairie-Flower) voor inwendig gebruik. Ons bestuurslid Schmidt houdt zich op 't oogenblik met het onderzoek der olie onledig, doch, zooals voor den deskundige begrijpelijk, is het onderzoek nog niet afgeloopen. Als voorloopige mededcoling kan worden bericht, dat de olie een mengsel is van ongeveer 35 pet. vluchtige olie en 64 pet. vette olie. De vluchtige olie is, in hoofdzaak terpentijn, terwijl de vette olie veel op levertraan gelijkt. In het volgend No. zullen wij de samenstelling zoo mogelijk in haar geheel me- dedeelen. Doch ook zonder de kennis van de samenstelling kunnen wij de olie reeds als een volkomen kwakzalversmiddel beschouwen; zij wordt n.l. onvoor waardelijk als heilzaam bij tal van geheel van aard verschillende ziekten aan bevolen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 6