7) Men oordeels zelf over het onderstaande, aan de gebruiksaanwijzing ontleend: "Sequah's Olie". "De Koning aller Zalven, Pijndooders en Vlugge Verzachters. Werkt met Electrische Snelheid en is voor eeuwen gebruikt geworden door de Apaches, Cherokees, Sioux en andere stammen Noord-Amerikaansche Indianen, Is samengesteld uit Visch Oliën, Grondstoffelijke Oliën, Bruinvisch Oliën en andere bestanddeelen, en is de beste van alle uitwendige toepassingen, "Deze toebereiding heeft een wereldwijdschen goeden naam verworven waar zij ook ingevoerd geworden is, voor pijnen in de zijden, de rug of de lenden, winter voeten, verstuikingen, kneuzingen, zwellingen der klieren of spieren en te zamen genomen met de Prairie-Bloem is gewaarborgd te genezen. "Rhumatiek - Zenuwpijn - Kreupele Rug - Zenuwziekte Lendepijn - Zeere Keel - Zomersproeten - Warme en Rauwe Plekken - Huid Uitslag - Oorpijn - Kneuzingen - Kiespijn - Brandingen en Brand Wonden - Gebarste handen - Bevrorene Voeten - Teedere of Zeere Voeten - Wintervoeten - Bijten en Steken van Vergiftige In secten en slangen". Alsof er nog niet genoeg ziekten zijn opgenoemd volgen nog later: zeere borsten, doofheid, aansteking der longen en nog meerdere, waarvoor Sequah raad weet, en daarom zegt de gebruiksaanwijzing: "Geen huisgezin moest zonder deze bewonderenswaardige toebereiding blijven. "Dit geneesmiddel is niet alleen eene groote gave aan het lijdend menschdom, maar is van zeer groote waarde in gevallen van dierenziekte" Bravo, kwakzalver! Zoo snijdt het mes aan beide zijden; wie zich zelf nog niet aan uwe middelen durft te wagen, zal misschien eens een proef met zijne die ren nemen. Dit is wat nieuws. Wanneer het onderzoek geheel is afgeloopen kunnen wij nagaan in hoeverre Sequah zich schuldig maakt aan overtreding van art. 30 der wet, regelende de uitoe fening der artsenijkunst en zullen dan, indien daartoe termen bestaan, een be roep doen op de hulp van de bevoegde machten. Vooralsnog moeten wij ons bepalen tot een beroep op onze weldenkende medebur gers. Laat u door het bovenstaande toch overtuigen, dat hier een krachtige poging wordt gedaan om hot Nederlandsche publiek op brutale wijze het geld uit den zak te kloppen, gelooft onzo verzekering, dat de Sequah's olie nooit kan doen wat er van wordt beloofd, dat de Sequah's middelen grove kwakzalverij zijn en wanneer gij die overtuiging verkregen hebt, tracht die dan ook bij vrien den en kenissen te vestigen, opdat de Amerikaansche kwakzalver, door gebrek aan debiet gedwongen wordt ons land zoo spoedig mogelijk te verlaten. Hoe eer der hij vertrekt hoe minder slachtoffers zullen er gevallen zijn, De belangstelling voor Sequah's séances in Rotterdam was zo groot, dat na af loop van een zitting 20 politieagenten nodig waren om het publiek in bedwang te houden, dat toegang verlangde tot het "Verkooplokaal", waar S, zich bevond. De agenten werden met stenen bekogeld. De prijs van de flesjes was gestegen tot ƒ.1,23, wat blijkbaar aanleiding gaf tot concurrentie, want in Charlois en Naaldwijk verschenen pseudo-sequah1 s, die S's medicijnen voor ƒ,1,ver kochten Toen de Rotterdamse arts F.H.Schreve in de N,R.Courant waarschuwde tegen het innemen van Prairie-Bloem, staakte de Sequah de verkoop van de flesjes en zei dat men die kon kopen bij de heer Schreve, "De aanwezigen trokken toen naar diens huis aan het Oostplein, rukten de bel af, sloegen het naambord stuk en dreigden ruiten in te gooien. De politie dreef de bende uit elkaar." De Vereeniging tegen de Kwakzalverij gaf een speciaal Sequah-nummer uit waarin ze o.a. meedeelde, dat Prairie-Flower bestaat uit een aftreksel van rhabar- ber, vermengd met potasch (Kaliumcarbonaat) en peper, Een exemplaar van het Sequah-nummer kon men aanvragen bij de voorzitter van de Vereniging Mr.L.Zegers Veeckens, notaris te Amsterdam. In Rotterdam werd tenslotte de verkoop der medicijnen verboden, maar tijdens een zitting lag, op veler verzoek, oen request ter tekening, gericht aan H.M.de Koningin, om het verkoopverbod op te heffen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 7