Uit alles blijkt dat Sequah limited het plan heeft ons land op Amerikaansche wijze te exploiteerende doosjes waarin de fleschjes met Sequah's olie ver pakt zijn, de biljetten die deze vergezellen, zijn allen voorzien van opschrif ten, aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen, gedrukt in het Engelsch, en in het Nederlandsch, wel een bewijs, dat men er op rekent hier te lande een ruim debiet te verkrijgen. Verder vonden wij, in het Nieuws v.d. Dag van 29 Juni j.l. de volgende advertentie: "H.H. DOCTOREN" "Wordt gevraagd een Geneesheer, tegen flink Honorarium, genegen door zijn qua- liteit den verkoop te helpen bevorderen van een z.g. geheim geneesmiddel, het geen uitstekend werkt en geen schadelijke bestanddeelen bevat. "Brieven franco, Bureau Kiosk-Onderneming, Heerengracht 100, motto "Sequah". Blijkbaar was het hier te doen om - evenals Windelincx - zich te dekken voor een vervolging wegens overtreding van de geneeskundige wetten. (Een mooi baan tje voor een geneesheer!) De zaak werd dus met kracht aangepakt. Ten einde nu iets meer daarvan te weten te komen en niet alleen op couranten berichten willende afgaan, hebben wij het geannonceerde bezoek van Sequah te Rotterdam afgewacht en een onzer leden verzocht, ons, zoo spoedig mogelijk, daarvan eenig bericht te zenden. Wij ontvingen daarop het volgende schrijven: SEQUAH TE ROTTERDAM" Reeds eenige dagen verkondigden grootere en kleinere veelkleurige aanplakbil jetten den roem van "Sequah's prairieflower" en "Sequah's oil", welke beide als beste huismiddelen werden aanbevolen, en de inwoners van Rotterdam konden zich dus op het hooge bezoek voorbereiden. üf dit nu wel door allen op hoogen prijs zal gesteld worden, meenen wij te mo gen betwijfelen, ten minste Sequah's bezoek zal voor de beide alhier gevestigde fabrikanten van echte Haarlemmer olie, wegens de zoodoende in het leven geroe pen concurrentie, wel minder aangenaam zijn. Heden, 27 Juli, heeft hij dan zijn intocht gedaan- Een langwerpige met snijwerk voorziene wagen bewoog zich heden door onze stad, Een zestal, met breede mexi- kaansche hoeden uitgedoschte mannen bevonden zich daarop, welke door middel van strooibiljetten de blijde tijding mededeelden, dat Sequah heden avond zijne zittingen zou aanvangen. Toen wij even voor acht uur de groote zaal van het verkooplocaal binnentraden, waarin Sequah zou optreden, waren er nog slechts weinige belangstellenden aan wezig. Slechts voor 1 1 was de zaal gevuld. We hadden dus ruim tijd om de lo cal it eit, die voor deze gelegenheid in een "passend kleed" was gehuld, wat na der te beschouwen. Terwijl de muren hier en daar dezelfde prenten droegen, welke wij reeds op straat hadden ontmoet, was de achterkant der zaal grootcndeels gevuld met een groot tooneel. Ter linkerzijde hadden daarop een vijftal mannen post gevat, welke 's middags de strooibilletten hadden rondgebracht en die thans van naderbij ge zien zich nog ongunstiger voordeden dan voorheen. Zij deden als muzikanten dienst, In het midden van het tooneel stond een bed, met teruggeslagen gordij nen, waarvoor een leunstoel en ten slotte aan den kant van het publiek een balustrade. De achterkant werd wederom door een groot aantal gekleurde aan bevelingen ingenomen. Nadat de zaal langzamerhand tot op ongeveer 1/3 gevuld was, deed Sequah onder trompetgeschal zijne intrede. In een veelkleurig gewaad gehuld hield hij daarop in het Engelsch een korte toespraak tot het publiek, die door een tolk met Vlaamsch accent, heel onvol ledig en in slecht Nederlandsch werd teruggegeven. De inhoud daarvan was op de leest van de meeste toespraken van dien aard geschoeid. Natuurlijk was het den kwakzalver niet om het geld te doen, maar alleen' ter wil le van de lijdende menschheid. Hij deelde ook de heuglijke tijding mede, twee maandan alhier te zullen verblijven, terwijl hij tevens de verzekering gaf, dat elk zijner woorden waarheid bevatte.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 5