-10- artikel 23: "Hij zal de school niet beginnen zonder alvo rens de leerlingen overluijtdistinckt en onder een eer- bidige lighaamsgestalte te doen bidden de gebeden, die de predikant daartoe opgestelt heeft". artikel 29: "Hij zal op het uurwerk des dorps passen, om dat op te winden, te smouwten Behalve het schoolgeld wordt als zijn verdere salaris genoemd in artikel 32: "Zijne besoldiging zal zijn, be halve de gewone hondert guldens voor den Kerkdienst van State-wege, hondert guldens in 't jaar van plaetse wegen". Twee dagen na het opstellen van het nieuwe reglement moes ten de vier sollicitanten proeven van bekwaamheid afleggen. Beurtelings hebben ze in de kerk "opentlijk gelesen en gezongen, dat hen de predikant te lesen en te zingen gaf". Daarop zijn zij eijder afzonderlijk in de consistorie ge roepen en hebben voor de ogen van de gansche vergadering geschreven, en de hen opgegeven questie in de cijfferkunst gesolveert en hebben geantwoort op de vragen in de Godde lijke waarheden, hen door den predikant gedaan. Benoemd werd Willem van Frase uit "Heintjeszant"Dat was de schoolmeester, die tuk op baantjes was. Al gauw is hij ouderling en koster, terwijl ook niet-kerkelijke functies door hem werden waargenomen. Geen wonder dat er klachten komen. Wanneer de kerkeraad vergadert, moest de koster aan de deur van de consistorie kamer aanwezig zijn. Maar de meester maakt er een gewoonte van "sig dat niet aan te trekken, sodat men, sijnen dienst missende, verpligt is selfs koster te wesen" Twaalf jaar blijft hij toch in functie. Moet er in 1767 een nieuwe schoolmeester benoemd worden, dan gaat men eerst het reglement weer herzien, alsof daar alles vanaf hangt. Het worden nu 43 artikelen. Artikel 8: "Hij sal sig niet van het school absenteren en ondertussen deselve te laten staan op de sorge van vrou of kind of een der scholieren,sal ook gedurende de schooltijd aflaten van allerlije schrijven, tekenen, lee- sen van saaken die niet direct tot het onderwijs der kin deren behoren". artikel 16: "Het sal hem vrijstaen de schoolboeken, papier, pennen, inkt, goed en tot een matige prijs de scholieren te verkoopen.Maar volstrekt is het hem verboden eenige snoeperijen te verkoopen, of toetelaten dat de kin-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 10