-13- het einde van een stijl. Rombout was het laatste genie van dit begaafde geslacht en hij zag zich in den adelstand verheven. Zoals reeds vermeld werd, ontwierp Andries I terzelfder tijd den St. Romboutstoren te Mechelen. De groote ver wantschap daarvan met den St. Lievenstoren in Zierikzee ligt derhalve voor de hand. Er bestaat eveneens verwant schap met de Groote Kerk te Veerewaaraan Anthonis I en Rombout ook werkten. In Veere werden zij door Evert Spoor- water, wiens naam aan tallooze groote monumenten in het westen van het land verbonden is, voorafgegaan. Ongetwijfeld hebben de grootmeesters elkaar wederkerig beïnvloed. Men vindt soms dezelfde motieven zowel bij Spoorwater als bij de Keldermansen, bijv. in de kerk van Bergen op Zoom en in het torenportaal van Zierikzee komen gelijksoortige blindtraceeringen terzijde van een boog voor, met staande en omgekeerde driepassen tegen elkander geplaatst Nadat in 1535 de klokken in het houten nooddak geplaatst konden worden, werden de werkzaamheden aan den toren ge staakt: de tijden waren er niet naar om verder te gaan. De bloeitijd van Zierikzee was voorbij - Als men tenmin ste van een gouden tijd in een eeuw, waarin de eene ramp spoed na den anderen het eiland teisterde, spreken mag. (Toen Andries I in ong. 1481 overleed heeft hij den toren naar zijn ontwerp niet meer in voltooiden staat gezien. Th.Haakma Wagenaar in het Bulletin van den KNOB, mei 1971 vermeldt: "Van Andries Keldermans' ontwerp staat alleen het grondvlak vast. De toren van Zierikzee is in Mechelen ontworpen en de steen is daar in ateliers van de Kelder mansen bewerkt en per schip naar de bouwplaats vervoerd. Een bewijs hiervoor is, dat de traptreden van de torens te Mechelen en te Zierikzee exact dezelfde afmetingen heb ben en dat dezelfde quitantiemerken, die in Mechelen ter hoogte van de klokkenkamer op de treden aangetroffen wor den, in Zierikzee over de wenteltrappen verspreid voor komen, in beide torens op dezelfde plaats op de spil in gehakt". Zijn zoon Anthonis "is als stadsbouwmeester en op andere werken de opvolger van zijn vader en kort na 1480 zal hij in snel tempo de Lievensmonster tot vijftig

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 13