-19- Restauratie van dit laatste leverde geen moeilijkheden op, aangezien deze steen uit afbraak nog voldoende ver krijgbaar was, vooral toen in Brussel heele oude wijken gesloopt werden. Moeilijker evenwel ging het met den zandsteen, aangezien het Zandsteenbesluit het hakken, zelfs het in voorraad hebben van dezen steen wegens het silicosegevaar voor de longen der steenhouwers verbood. Ontheffing kon niet verleend worden, zoodat - na over leg met den Rijksdienst van de Monumentenzorg - op een anderen grijs verweerenden steen overgegaan moest worden. Daartoe werd toen de Basaltlava uit de Eifel gekozen, die wel-is-waar zwart is doch door verweering lichter bijkleurt en die het voordeel heeft enorm sterk, hard en weervast te zijn. In Mayen bij Koblenz werd een firma gevonden, die vele honderden m^ steen geheel bewerkt volgens door het restau ratiebureau van ieder blok apart op ware grootte gemaakte teekeningen geleverd heeft. De firma Matthias Lüxen en zijn menschen hebben alles zonder één fout te maken op tijd geleverd. Het is duidelijk, dat dit bij een derge lijk omvangrijk werk met duizenden blokken steen van groote betekenis is. De aangevoerde steen werd op het werkterrein opgeslagen om daar door de ploeg knappe beeld- en steenhouwers voltooid te worden, indien er bladornamenten aan gehakt moesten worden. Deze ploeg bestond uit jonkvrouwe Van Citters (Burgh) en de heeren Roek (Middelburg)Kemperman (Bergen op Zoom)Simonis (Roosendaal), Philip ten Klooster (Veere) en Van Strien. Ter hoogte van de tweede geleding worden de steunbeeren met een door een zware lijst afgedekten gezwikten boog, bekroond door een kruisbloem beëindigd. Deze afdekking was echter in vroeger tijden overal verwijderd wegens bouwvalligheid. Oorspronkelijk bestonden deze onderdelen uit vele kleine stukken Bentheimer steen, zoodat er vol op kans was voor regen en vorst om via de talrijke voegen het ingewikkelde werk te doen stukvriezen. Met de thans toegepaste basaltlava, die uitstekend tegen vorst be stand is en die in veel grootere stukken te leveren is, zal dit hopenlijk niet zoo snel meer gebeuren. Voor de vormgeving van de pinakeltjes, die ter weerszijden van de hierboven afdeklijsten gestaan hebben en waarvan in Zierikzee alleen onder de deklijst nog slechts een

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 19