JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OVER 1974 -21- vroegere Directeur Ir. Van Engel en de huidige Directeur Ir. Van Dusschoten, bijgestaan door den heer Van den Brink hebben plannen ontwikkeld, die aan het einde van de restau ratie geheel uitgevoerd werden. Daarbij werden ter hoogte van den gebroken spitsboog van het torenportaal van noord naar zuid door den muur gaten geboord, waarin zware met stelschroeven op spanning gebrachte staven gestoken wer den, waarna de gaten met mortel volgespoten zijn. In de opening van den spitsboog werden de staven in een betonbalk gevat, die met lood afgedekt is. Ook in de fundering is een dergelijke constructie aangebracht, zoodat van een zij- waartsche uitzetting van de torenwanden geen sprake meer kan zijn. Het dak: De nieuwe kap is hooger dan de vorige om een be ter zichtbare bekroning te geven. Ook uit financieele over wegingen is er van afgezien de veel hoogere kap uit 1535 terug te brengen. Aangezien er geen klokken meer waren had de bouw van een luidkap geen zin meer. Op de restauratie terugblikkend kan men zeggen, dat de mon stertoren oorspronkelijk buitengewoon solide en goed gemet seld geweest is. Het baksteenwerk was tot in de kem van uitstekende kwaliteit. Op talrijke plaatsen was het "gewa pend" d.m.v. ingemetselde groote stukken natuursteen. Vlak onder den trans liggen zelfs heele molensteenen. Voor dit soort versterking werd vroeger ook veel van afbraakstukken gebruik gemaakt, zoals de gebroken reliëfs van een altaar retabel, afkomstig uit de in den stadsbrand van 1466 ver woeste kerk. Deze bevinden zich thans in de hal in het Zierikzeesch stadhuis. Het schijnen voorstellingen te zijn van "het verraad van Judas" en "Christus in den Hoof van Olijven" Ir. H. de Lussanet de la Sablonière b.i. BESTUUR Op 28 september overleed de heer J.M.J.Lokker, le secreta ris. In hem verliest de vereniging een toegewijd bestuurs-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 21