-22- lid. Zijn grote kennis van de geschiedenis van Schouwen- Duiveland en in het bijzonder van Zierikzee en zijn hulp vaardigheid zullen als een groot gemis worden ervaren. Op 23 april werden de le secretaris en de heer ir. J.L. van Sloten herbenoemd. De heer M.K.Romeyn stelde zich niet herkiesbaar. In de vacature werd voorzien door de benoeming van H.Uil. Op 28 november werd H.Uil door het bestuur tot le secretaris benoemd. Thans is het bestuur als volgt samengesteld: J.L.Braber, voorzitter; H.Uil, le secretaris; mevr. M.E.Jansen-Glas le penningmeesteres; mr. W.P.Martens, vice-voorzitter N.H.Lysen, 2e secretaris; J.Berman, 2e penningmeester; mevr. C.Reitsma-d'Anconamr. A.Gast, ir. J.L.vanSloten en W.P.de Vrieze, bestuursleden. VERGADERINGEN Algemene ledenvergaderingen werden gehouden op 23 april en 1 november. Het bestuur vergaderde vijfmaal. LEDEN Het aantal leden steeg dit jaar weer en bedroeg per 31 de cember 1974: 401 (1973: 371). MEDEDELINGENBLAD Het mededelingenblad verscheen driemaal, met daarin onder andere van de heer H.G.C.Heringa een bewerking van een lezing van ir. H.de Lussanet de la Sablonière over "De zes generatiën Keldermans en de St. Lievens Monstertoren te Zierikzee" (nr. 18) en van ds. M.G.Westerhof "Nieuwer- kerkse schoolmeesters uit de zeventiende en achttiende eeuw" (nr. 20). Nummer 19 was gewijd aan de te bezoeken plaatsen tijdens de jaarlijkse excursie naar België. EXCURSIES Op 22 juni werd de jaarlijkse excursie georganiseerd naar Oudenaarde en Ronse (Mededelingenblad nr. 20, blz. 8). Op 26 oktober organiseerde Stad en Lande een excursie naar Dreischor. Dr. J.L.Braber leidde een groot aantal belang stellenden in de kerk van Dreischor rond.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 22