-25- tieorgaan worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur diende een bezwaarschrift in tegen een door braak in het bestemmingsplan "Havenkwartier" in de gemeen te Zierikzee. In dit plan wordt een doorbraak voorgesteld in het verlengde van het Korte Groendal. Het bestuur is van mening dat de aantasting van de gevelwand aan de Nieuwe Haven en van het middeleeuwse stratenpatroon te zware of fers zijn. De Gemeenteraad verklaarde het bezwaarschrift ongegrond. Besloten werd in beroep te gaan bij Gedeputeer de Staten van Zeeland. Tegen het overige deel van het plan bestaan bij het bestuur geen bezwaren, integendeel heeft het bestuur veel waardering voor de plannen van de gemeen te De Natuur- en Vogelwacht "Schouwen-Duiveland" richtte een verzoek aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk om de "Kop van Schouwen" te stellen onder de Natuurbeschermingswet. Het bestuur betuigde bij brief d.d. 30 december aan de Minister adhesie aan het verzoek. HEEMKUNDE De Stichting Lanbouwmuseum Schouwen-Duiveland zette haar pogingen voort om een definitieve behuizing te vinden wat resulteerde in het huren van een gedeelte van de voormalige secretarie van de gemeente Brouwershaven te Dreischor. Het bestuur verleende het landbouwmuseum een subsidie van 1000,Het landbouwmuseum stelde in de zomer een ge deelte van haar verzameling ten toon in s-Gravensteen te Zierikzee, onder grote belangstelling (9.000 bezoekers ge durende 8 weken) Ook dit jaar verschenen weer een tweetal boeken met oude foto's, respectievelijk onder de huidige gemeente Duiveland in de "Zoals het was"-serie (L.A.CapelleM.G.Westerhof en Joh. Berrevoets) en "Zierikzee, toestanden van destijds" (W.H.Keikes) Het zou aanbeveling verdienen als ook een publikatiemoge- lijkheid werd geboden voor populair-wetenschappelijke studies. Het bestuur hoopt hiervoor initiatieven te nemen. Zierikzee, maart 1975. H.Uil, secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 25