MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN~DUIVELAND NR. 21 APRIL 1975 SEKRETARIAAT: VISSTRAAT 10, ZIERIKZEE EXCURSIE NAAR SLOT MOERMOND -3- OPGERICHT 1939 Het doel van de vereniging is de bevordering en het be houd van stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen-Duiveland. Artikel 2, lid 1 der Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoegsel van de Ne derlandse Staatscourant van 26 september 1968, nr. 188. Bestuur: J.L.Braber (voorzitter), mr. W.P.Martens (vice- voorzitter)H.Uil (le secretaris), mevr. M.E.Jansen- Glas (le penningm.), N.H.Lysen (2e secretaris), J.Berman (2e penningm.), mevr. C.Reitsma-d'Ancona, mevr. A.Gast, ir. J.L.van Sloten en W.P.de Vrieze (bestuursleden). Stad en Lande organiseert op zaterdagmiddag 17 mei een excursie naar Slot Moermond te Renesse. Deze excursie begint om 15.00 uur, men wordt verzocht te verzamelen bij het toegangshek van Slot Moermond aan de Laóne. De excursie, welke kosteloos is, zal ongeveer lè uur duren en onder leiding staan van de heer W.P.de Vrieze De excursie is behalve voor leden, tevens toegankelijk voor introducé's. Van harte aanbevolen!.'

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 3