-5- De bedelorden kenmerken zich allen door het afwijzen van rijkdom en het verrichten van goede daden. Juist de ste den waren de aangewezen vestigingsplaatsen voor de bedel orden, wegens hun hoge bevolkingsconcentratie. De Franciscanen of Minderbroeders leefden volgens de regels van hun stichter Franciscus van Assisi. De orde werd in 1223 door de Paus erkend en verspreidde zich hierna zeer snel. De Minderbroeders, of zoals verbasterd: minnebroeders, trokken predikend rond en leefden van aal moezen. Zij bezaten geen onroerende goederen. Elk klooster had een eigen preekgebied, een zogenaamd termijngebied In bepaalde gevallen konden zij een termijnhuis stichten waar een aantal kloosterlingen verbleven. Zo had het Min derbroederklooster te Zierikzee termijnhuizen te Tholen en Goes. Aan het hoofd van een minderbroederklooster stond een gardiaan. Er bestond een duidelijke invloed van de Graaf op de stich ting van kloosters. Zo schonk Graaf Willem II in 1232 een stuk grond ten behoeve van het nieuwe Minderbroederkloos ter te Middelburg. In Zierikzee is een dergelijke grafe lijke bemoeienis niet aanwijsbaar. Evenwel is die wel waarschijnlijk. De Graaf bezat behalve veel grond onder andere in Zierikzee het s-Gravenhof aan de Westzijde van de Balie met de daarbij behorende boerderijen, maar ook de belangrijke watermolen. In 1260 wordt het Zierikzeese minderbroederklooster voor het eerst vermeld. Het klooster werd begrensd door de Minnebroederstraat, de Zevengetij- straat en SlabberswerfWaarschijnlijk was dit vroeger grafelijke grond. De Dominicanen of Predikheren ontleenden hun stelregel aan de heilige Dominicus. De orde kwam vanuit Zuid-Frank rijk. In 1282 wordt het klooster te Zierikzee voor het eerst vermeld in een testament. Volgens de heer Henderikx is het klooster waarschijnlijk ongeveer in 1279 gesticht. Volgens een kroniek van de laatste monnik, Barend van ter Goes, kwamen de klooster lingen uit Antwerpen. In deze kroniek vertelt de Domini caan onder meer van een steen in de kerk, waaruit bleek dat het klooster in 1255 gesticht zou zijn door gravin Machteld van Brabant, hetgeen echter onmogelijk is. Het Dominicanerklooster werd begrensd door de St.Domus-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 5