-6- straat, de Nieuwe Bogerdstraatde Bagijnestraat en het Begijnhof. De Lange St. Jansstraat werd in de 17e eeuw over het kloosterterrein aangelegd. De Dominicanen kregen bij hun komst in Zierikzee de be schikking over het klooster van de Eksterbroeders, een bedelorde waar zeer weinig van bekend is. Uitvoerig stond de heer Henderikx stil bij de Tempelieren. Hij kon bij het ontzenuwen van de legende van de moord op de Zierikzeese Tempelieren dankbaar gebruik maken van een studie van de Dominicaner pater Wolfs over dit onderwerp. De heer Henderikx concludeerde dat men de moord in Frank rijk op Tempelieren geprojecteerd heeft op Zierikzee, naar aanleiding van het feit dat er zich in die tijd een nieuwe orde te Zierikzee vestigde. Men heeft toen zonder meer aangenomen dat de gebouwen van deze nieuwe ordede Dominicanen, afkomstig moesten zijn van de Tempelieren. Het verzinsel wordt des te frappanter door de vondst van de heer Hendrikx dat de Dominicanen ook in het bezit zijn geweest van het huis dat ook wel als "Tempelierenhuis" wordt aangeduid. Eveneens stond de heer Henderikx zeer uitvoerig stil bij het gebruik van de kloostergoederen voor wereldlijke doeleinden. Zo werden de gevangen genomen Vlamingen na het beleg van Zierikzee in 1304 opgesloten in het Minder broederklooster. Het Dominicanerklooster was in Zierikzee het belangrijkste. Zo werd in de refter van het klooster op 15 maart 1523 een vergadering gehouden van het stads bestuur met vertegenwoordigers van de bevolking en Com missarissen van keizer Karei V, betreffende een nieuw reglement voor het stadsbestuur. Uit een oorkonde blijkt dat het de gewoonte was dergelijke bijeenkomsten daar te houden. Een argument om dergelijke bijeenkomsten in het Dominica nerklooster te houden is ongetwijfeld de ruimte geweest. Van de zijde van de bedelorden was het echter ook een tegenprestatie. De kloosterlingen ontvingen immers aal moezen of giften van de burgers van de stad. Na de reformatie waren het de Minderbroeders en de Domini canen die het snelst moesten vluchten. Zij waren de vurig ste bestrijders geweest van de "ketters". De heer Henderikx wees op de omvangrijke chartercollectie

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 6