-10- Er was echter wel een bezwaar. Meester de Pauw droeg namelijk lang haar. Lang haar was in die tijd mode ge worden, waartegen met name ds. Godefridus Udemans zich fel verzette. In 1643 publiceerde de Zierikzeese predi kant een boek waarin hij op grond van bijbelteksten en citaten uit klassieke werken de lange haardracht be streed (2). In de vergadering was hij assessor (vice- voorzitter) en ongetwijfeld op zijn aandrang werd meester de Pauw "met vriendelijckheyt" gevraagd "sijn lanck hayr te laten afscheren", wat Matthijs de Pauw prompt beloofde te doen. Overigens was hij niet de enige. Jan Robbertsen was in 1639 tot voorzanger, voorlezer en schoolmeester te Zonne- maire benoemd. Ook hij droeg lang haar. De Classis meende op 16 maart 1639 dat volgens 1 Corinthiërs 11:12 (3) lang haar uit den boze was en daarom werd de nieuwe schoolmeester opgedragen zijn haar te "laten corten" In de periode tussen het ontslag van meester Dominicus Apostel en de benoeming van Mathijs de Pauw was Jasper de Wagemaker tijdelijk schoolmeester te Nieuwerkerk. h.uil Noten 1. Archief Classis Schouwen-DuivelandInv. nr.2. 2. Zeventiende-eeuwse haarkloverijen door G. de Vries in "Holland", augustus 1973, blz. 165-180. 3. "Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zoo een man lang haar draagt, het hem eene oneer is". DE PLOMPE TOREN VAN KOUDEKERKE Aan de binnenzijde van de zeedijk, tussen Schelphoek en Burghsluis, staat een eenzame oude toren. Aan de andere kant van de dijk stroomt het water van de Ooster- schelde. Soms is het kalm, maar vaak ook woest en niets ontziend. Dan beukt het tegen de dijk, die zich nu echter niet meer zo gemakkelijk gewonnen geeft. Achter de toren buigt de dijk naar Burghsluis, waar wer ken in voorbereiding zijn, om het water van de Ooster- schelde in bedwang te kunnen houden. Verlaten staat de afgeknotte, ogenschijnlijk weinig fraaie toren daar. In de volksmond kreeg deze met recht de naam Plompe Toren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 10