-9- werd rapport uitgebracht van deze stadsdirekteuren Deze deelden mede dat de stadsfabriek (hoofd openbare werken) Barbier reeds vijf zwanen had opgezonden naar zijn Zierikzeese collega. De Goese raad nam genoegen met het antwoord, maar gaf de secretaris wel opdracht om een brief op te stellen aan het Comité van Finantiën van Zierikzee. "Niets voor niets" meenden de Goese bestuurders. In Goes werd paling ge kweekt in de vesten. De secretaris diende daarom naar Zierikzee te schrijven dat de zwanen waren afgezonden, maar dat zij graag "tot voortzetting der palingtheelt op hunne vesten" een "partheytje jonge Schouwse paling" zouden ontvangen. h. uil Bron: Archief van de stad Goesvoor1nr248 (Resoluties van de Raad) FEN NIEUWERKERKSE SCHOOLMEESTER EN HET LANGE HAAR, In het Mededelingenblad, nrs. 20 en 21, is van de hand van ds. M.G. Westerhof een interessant artikel opgenomen over de "Nieuwerkerkse schoolmeesters uit de zeventiende en achttiende eeuw". Meester Dominicus Rochussen Apostel kwam hierin niet be paald als een braverik naar voren (nr.20, blz. 3 en 4) Doordat enkele bladzijden in de "acta" van de Nieuwer kerkse kerkeraad ontbreken is de afloop van deze zaak niet bekend. Uit de "acta" van de Classis is de afloop van de carrière van de schoolmeester echter wel te achter halen (1). In de vergadering van 22 mei 1641 brachten de predikanten dsUdemansDodius en Cuijlenburgh rap port uitDeze gedeputeerden deelden mede dat de school meester zijn ambt niet meer "met stichtinge"kon uitoefe nen en dat hij derhalve ontslagen was. In de vergadering van de Classis op 4 september 1641 verscheen Mathijs Goossens de Pauw, schoolmeester te Zierikzee, die benoemd was tot voorzanger en schoolmeester te Nieuwerkerk. De vergadering hoorde zijn"gaven" in het lezen, zingen en schrijven aan en keurde de benoeming goed

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 9