-14- Het bestuur heeft een redaktiecommissie ingesteld be staande uit: mevr. C. Reitsma-d'Ancona (voorzitster) en de heren dr. J. L. Braber, J. Klepper, dr. A. de Vin, W. P. de Vrieze en H. Uil (sekretaris Het Jaarboek zal tegen een belangrijke korting verkrijg baar worden gesteld aan de leden. Te zijner tijd kan worden ingetekend op dit Jaarboek. Stad en Lande hoopt op deze wijze een mogelijkheid te scheppen voor historische publikaties van wat grotere omvang en roept hierbij gaarne op artikelen in te zenden. Deze artikelen kunnen worden gezonden aan de Redaktie, p. a. Visstraat 10 te Zierikzee. Voor nadere inlichtingen kunt u zich in verbinding stel len met de sekretaris, tel.: 01110-4562, b. g. g. 3325. P_^_Z_??y_WSE MOLEN Stad en Lande heeft zich aangesloten bij "De Zeeuwse Molen", Vereniging tot behoud van molens in Zeeland. Deze vereniging is op 17 januari 1975 opgericht. De Zeeuwse Molen tracht haar doel te bereiken onder andere door het opmaken en bijhouden van een inven taris van de in Zeeland aanwezige molens. Verder wil ze advies geven bij restauratie en verbouwen van de molens en het veranderen van het maalwerk. In de toekomst wil deze vereniging molens aankopen en exploiteren. Een belangrijke taak is het publiek voor te lichten omtrent het behoud van de molens. De belangen van de Zeeuwse molens wil deze vereniging onder de aandacht brengen van de overheid. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de sekretaris van De Zeeuwse Molen, de heer R. Versluijs, molen Landzigt te Wissenkerke (tel.:01107-491). Na afloop van de ledenvergadering op vrijdagavond 7 november in "Hotel van Oppen", Verrenieuwstraat te Zierikzee zal de heer M. van Hoogstraten uit Dor drecht een lezing houden met als titel: "De windmolen onze vriend" (met dia's). Door middel van deze lezing hoopt "Stad en Lande" ook voor deze kategorie monumenten in dit monumentenjaar 1975 aandacht te vragen

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 14