- 11 - 2. O Huishoudelijke zaken. 2. 1Leden. Het ledenaantal bedroeg op 31 december 1975: 447 (1973: 371, 1974: 401). Naar het bestuur hoopt zal de verheugende ledenstijging zich ook in 1976 voortzetten, zodat wellicht het aantal van 500 leden gehaald mag worden. 2. 2 Bestuur. Het bestuur was als volgt samengesteld: J. L. Braber, voorzitter; H. Uil, le sekretaris; mevr. M. E. Jansen- Glas, le penningsmeesteres; mr. W. P. Martens, vice- voorzitter; N. H. Lysen, 2e sekretaris; J. Berman, 2e penningmeester; mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona, mr. A. Gast, ir. J. L. van Sloten en W. P. de Vrieze, bestuurs leden. Op de ledenvergadering van 25 april waren aftredend en herkiesbaar: mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona en de heren J. Berman en H. Uil. Alle drie werden herkozen. In de vakature, indertijd ontstaan door het overlijden van de heer J. M. J. Lokker, werd voorzien door de verkiezing van de heer L. J. Zondag te Zierikzee. 2.3 Vergaderingen. Ledenvergaderingen werden gehouden op 25 april en op 7 november. Bestuursvergaderingen werden gehouden op 28 februari, 23 mei, 29 augustus en 21 oktober. 2.4 Commissies. Wij stelden op 23 mei een Commissie Huisnamen in. Voor de samenstelling en werkzaamheden van deze commissie wordt verwezen naar bijlage I. Op 29 augustus werd een Commissie Jaarboek ingesteld. Verwezen wordt naar bijlage II. 2.5 Vertegenwoordiging in andere verenigingen en stich tingen. De heer N. H. Lysen had zitting in de deelnemersraad van de Stichting Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Land- schaps- en Milieubescherming. De heren J. L. Braber en J. H. Zwart hadden zitting in het bestuur van de Stichting Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 11