- 12 - De heren J. E. Braber en F. K. Vos hadden zitting in het bestuur van de Stichting Slot Moermond. De heer H. Uil had zitting in het Provinciaal Comité Mo numentenjaar 1975. 2.6 Financiën. De contributie bleef gehandhaafd op f 10, -- per persoon. Een echtpaar is aan contributie verschuldigd: f 12,50; een gezinslid (ontvangt geen mededelingenblad) en een ieugdlid: f 2, 50. Van het Ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappe lijk Werk werd een subsidie ontvangen van f 1. 500, --. 2. 7 Bibliotheek. Ruilabonnementen werden aangegaan met de Provinciale Bibliotheek van Zeeland voor de "Bibliocourant", de Werk groep Historie en Archeologie van het Kon. Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen en de Ver. Heemkundige Kring De Bevelanden. De bibliotheek werd uitgebreid door vele tijdschriften en boeken. Wij hopen dat in 1976 maatregelen genomen kunnen worden tot een doelmatig beheer. 2.8. Fotoverzameling. De foto's werden op kaarten geplakt. Deze verzameling onderging een bescheiden uitbreiding. 3. 0 Werkzaamheden. 1975 betekende een jaar met vele aktiviteiten. Wij streven er naar de leden aktief te betrekken bij de werkzaamheden van de vereniging. Teneinde nader de belangstelling van de leden te peilen werd een enquete gehouden. 39 formulieren werden terugontvangen. 3. 1 Mededelingenblad. Het mededelingenblad verscheen voor het eerst in off-set- druk en in een ander formaat. Het mededelingenblad kwam driemaal uit. Onder andere werd opgenomen het tweede deel van het ar tikel over de "Nieuwerkerkse schoolmeesters uit de 17e en

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 12