- 13 - 18e eeuw" van ds. M. G. Westerhof en van "De zes gene- ratiën Keldermans en de St. Lievens Monstertoren te Zie- rikzee" van H. Heringa (nr. 21); Verslagen van lezingen gehouden door drs. P. A. Henderikx over de Bedelorde kloosters in Zierikzee in de Middeleeuwen (nr. 21) en door de heer G. M. Scholten over Heusden (nr. 22); de Plompe- toren van Koudekerke door Hans Klepper (nr. 22); Acht- tiende-eeuwse armenzorg in Brouwershaven door mevr. M. E. Jansen-Glas (nr. 23) en De dappere dienstbode van Burgemeester de Huybert door H. Uil (nr. 23). 3.2 Lezingen en cursussen. In de cursus Streekgeschiedenis 1975 werden de volgende lezingen georganiseerd: 14 januari: prof. dr. C.A. van Swigchem: "17e eeuwse bouwkunst in Nederland" 31 januari: H. Uil: "Archieven en archivarissen". 14 februari: dr. A. de Vin: "Schouwen-Duiveland gezien door de ogen van enige Nederlandstalige en buitenlandse schrijvers". 25 februari: St. Jumelet: "Meekrapteelt op Schouwen-Dui veland". De cursus oud-schrift werd in februari beëindigd. 18 per sonen namen hieraan deel. Als docent trad op: H. Uil. Helaas kon geen vervolgcursus worden georganiseerd. Na de ledenvergadering op 25 april werd een lezing gehouder door de heer G. M. Scholten, burgemeester van de ge meente Heusden, over "Verleden, heden en toekomst van Heusden". Op 7 november werd na de ledenvergadering een lezing ge houden door de heer M. van Hoogstraten over "De windmolei onze vriend". 3. 3 Excursies. Op 17 mei werd een excursie georganiseerd naar Slot Moermond onder leiding van de heer W. P. de Vrieze. 45 personen namen hieraan deel. Op 21 juni werd de jaarlijkse excursie georganiseerd naar Geertruidenberg, Heusden en Willemstad. Een kleine 80 leden namen aan deze excursie deel. De fa. van Oeveren reed met twee bussen via Eethen en Drongelen naar Geer- truidenberg waar de koffie werd gebruikt. In Herpt werd

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 13