- 14 - een Brabantse koffiemaaltijd genuttigd, waarna Heusden werd bezocht. De heer Broos van de plaatselijke V. V. V. leidde ons rond in dit stadje aan de Maas, waar onder leiding van burgemeester G. M. Scholten alles is en wordt gedaan het Monumentenjaar inhoud te geven. Hierna werd nog de kerk van Willemstad bezocht. Op 16 oktober werd een bezoek gebracht door een dertigtal belangstellenden aan de tentoonstelling "Onder je voeten vandaan en vlak voor je neus" in het stadhuis te Zierikzee. De heer B. Oele, nauw betrokken bij de samenstelling van de tentoonstelling, gaf een toelichting. 3.4 Andere organisaties. Stad en Lande sloot zich aan bij de Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming en bij de Ver eniging De Zeeuwse Molen. Stad en Lande is voorts reeds lid van de Bond Heemschut en aangesloten bij het Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming. 3.5 Behoud van stedelijke en landelijke schoonheid. 1975 werd uitgeroepen tot Monumentenjaar. Zowel lande lijk als regionaal betekende dit een lange reeks van akti- viteiten. Zierikzee werd aangewezen als "lichtend voor beeld", een onderstreping van het gemeentelijk beleid ten aanzien van haar monumenten. Het Monumentenjaar 1975 heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot een verdere bewustwording van onze cultuur-historische waarden. Te recht werd bij het afsluiten van het Monumentenjaar 1975 opgemerkt dat het niet bij één Monumentenjaar mag blijven. Het voortdurend waken voor datgene wat ons voorgeslacht heeft nagelaten is een taak waarvoor het nageslacht ons dankbaar zal zijn. Op 17 december werden te Middelburg aan een aantal per sonen en organisaties onderscheidingen met bijbehorende legpenning uitgereikt door het Nationaal Comité Monumen tenjaar 1975. Onder meer werden oorkondes uitgereikt aan onze voorzitter, dr. J. L. Braber, de gemeente Zie rikzee, ons lid de heer A. P. Schouwenaar, burgemeester van Brouwershaven en het Landgoed Slot Haamstede b. v. Stad en Lande leverde zijn bijdrage aan het Monumenten-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 14