- 15 - jaar 1975 onder meer door het schilderen van de histori sche huisnamen op de huizen in Zierikzee. Verwezen wordt naar bijlage I. 3. 5. 1 Ruimtelijke ordening» Op 17 januari werd een bijeenkomst georganiseerd over de problematiek van de ruimtelijke ordening, toegespitst op de inspraak in het overheidsbeleid. Voor deze bijeenkomst werden besturen uitgenodigd van verenigingen en organisa ties uit de kringen van de landbouw en de natuur- en land schapsbescherming. Mr. J. C. Lelieveldt, hoofd van de afdeling Voorlichting in de gemeente Leiden, hield een in leiding over inspraak in het overheidsbeleid. Hij pleitte onder meer voor meer openbaarheid en openheid van de overheid. De heer F. Jansen, voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de heer A.M. Geluk, namens de Z. L. M. hielden eveneens inleidingen. De heer R. Hoiting (Z. L. M. trad op als gespreksleider. Naar de mening van Stad en Lande dient er ruimte te zijn voor een goed overleg in een vroeg stadium tussen een gemeentebestuur, de ontwerpers van een bestemmingsplan en onder meer onze vereniging. Dit overleg zal een posi tieve werking hebben en bezwaarschriften kunnen voorkomen 3. 5. 2 Brouwershaven. Stad en Lande zette zich in voor het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven, dat door algen een lelijke en ver waarloosde indruk maakte. Het standbeeld werd inmiddels weer wit gekalkt. Bezwaar werd gemaakt tegen de vooral bij avond storende reclameverlichting aan de Rabobank te Brouwershaven. Het bestuur van de Coöperatieve Raiffeisenbank "Schouwen" zegde toe bij vervanging rekening te zullen houden met onze bezwaren. De Hoofddirekteur van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg deelde mede dat de kwestie van reclameverlichting bezien zal worden in relatie met de ontwikkeling van een bestemmingsplan voor het beschermde stadsgezicht Brou wershaven. In Brouwer shaven werd weer een grafsteen door ons geres taureerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 15