- 16 - Bij het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Dui- veland werd gepleit voor opvulling met wilgen van de hia ten in de beplanting langs de Stapelsweg onder Zonnemaire. Bij het waterschap leverde dit bezwaren op. Toegezegd werd dat de aanwezige beplanting gehandhaafd zou worden. Het bestuur wendde zich tot de Raad van de gemeente Brouwershaven met het verzoek de restanten van het kas teel Herkenstein in het bestemmingsplan "Zomerdorp Den Osse" in te passen. De raad besliste op 8 juli dat voor zo ver mogelijk met dit verzoek rekening zal worden gehou den. Bijzondere waardering verdient de door burgemeester en wethouders gegeven mogelijkheid om voor de ter visie legging kennis te nemen van de plannen en van gedachten hierover te wisselen met het gemeentebestuur en de ont werper van het plan. 3.5.3 Bruinis se. Het Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming wendde zich tot de Kroon met be zwaren tegen het bestemmingsplan "Rekreatieplan". Het bestuur ondersteunt deze bezwaren. Bij de boerderij "Nooitgedagt", Hageweg 1 te Bruinisse, werd een opzettelijke verwaarlozing gekonstateerd van dit op de lijst van beschermde monumenten opgenomen pand. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd hierop ge attendeerd, die toezegde dat de ontwikkelingen rond dit pand nauwlettend zouden worden gevolgd. Bezorgdheid bestaat er ten aanzien van Riekusweel. Wij pleiten voor behoud van deze weel. BRUINISSE. Vervuiling bij Riekusweel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 16