- 20 - vonden besprekingen plaats tussen de oudheidkundige ver enigingen in Zeeland over samenwerking tussen deze ver enigingen. Stad en Lande is voorstander van een samen werkingsorgaan tussen alle verenigingen in Zeeland. 3. 6. 2 Streekarchivariaat. Het bestuur deed een beroep op de Vereniging van Bur gemeesters, Wethouders en Sekretarissen op Schouwen- Duiveland om de mogelijkheden tot oprichting van een streekar chivariaat te onderzoeken. 3. 6. 3 Musea. Het landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor mocht zich in een grote belangstelling verheugen, evenals de Zierikzeese musea. 3.6.4 Publikaties. De in het jaarverslag over 1974 in het vooruitzicht gestelde initiatieven resulteerde in het princiep-besluit tot uitgave van een Jaarboek. Verwezen wordt naar bijlage II. Van de in dit jaar verschenen publikaties kunnen onder an dere genoemd worden: "Uit Dreischors Verleden" door J. L. Braber en de kaart van de stad Zierikzee door Zacha- rias Roman ca. 1660, met een toelichting door W.H. Keikes BIJLAGE I JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE HUISNAMEN OVER 19 Samenstelling. De commissie bestond uit de heren ir. J. L. van Sloten, voorzitter; J. Berman; dr. J. L. Braber; P. Jonker; T.W. Rosmolen; L. J. Zondag en H. Uil, sekretaris. Later werd hieraan toegevoegd de heer A. G. van der Zande. Vergaderingen. De commissie kwam bijeen op 25 maart, 29 april, 23 mei, 11 juni en 21 juli. Werkzaamheden. De commissie kreeg als opdracht van het bestuur van Stad

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 20