-Zi en Lande het aanbrengen van de historische huisnamen in Zierikzee. Uitgangspunt bij het aanbrengen was de lijst op gesteld door wijlen de heer J. M. J. Lokker en gepubliceerd in het Mededelingenblad nr. 13, waarbij als criterium werd aangenomen dat de naam van vöór 187 5 diende te dateren. Besloten werd in principe eerst de namen in het Centrum van Zierikzee aan te brengen. De namen werden door schilder A. G. van der Zande in het algemeen boven de deur aangebracht. Een aantal panden waar het aanbrengen van een naam op moeilijkheden stuitte werd geschrapt van de lijst. In enkele gevallen werd van bordjes gebruik gemaakt die boven de deur werden aange bracht. Van de eigenaren en bewoners werd spontane medewerking verkregen voor het aanbrengen van de namen. De schilderaktie werd op 8 augustus in het stadhuis voor lopig afgesloten. De burgemeester van Zierikzee, de heer Th. H. de Meester, voltooide de laatste naam op het huis Roome (Meelstraat 2), waarna een korte bijeenkomst volgde in de trouwzaal van het stadhuis. De voorzitter van Stad en Lande wees er onder meer op dat deze schilderaktie gezien kan worden als een eerbewijs aan de heren P. D. de Vos en J. M. J. Lokker die beiden historisch onderzoek hebben verricht naar de Zierikzeese huisnamen. Hun beider wens - het opnieuw aanbrengen van de huisnamen - wordt thans vervuld. De heer Braber wees er op dat deze schilderaktie de bijdrage is van Stad en Lande aan het Monumentenjaar 1975 en Lichtend Voorbeeld: Zierikzee. De burgemeester van Zierikzee wees op de spontane medewerking van de bevolking en stelde vast dat het op Schouwen-Duiveland aan historische belangstelling geenszins ontbrak. Dank werd gebracht aan de schilder, de heer A. G. van der Zan de, door wiens enthousiaste medewerking deze aktie tot een succes werd. In 197 6 zullen de nog resterende namen in Zierikzee worden aangebracht. Aldus vastgesteld; Zierikzee, 19 februari 1976. De Commissie Huisnamen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland; J. L. van Sloten, voorzitter. H. Uil sekretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 21