- 22 - BIJLAGE II JAARVERSLAG VAN DE RED AKTIECOMMISSIE JAARBOEK OVER 1975. In het jaarverslag over 1974 merkt het bestuur van Stad en Lande op: "Het zou aanbeveling verdienen als ook een pu- blikatiemogelijkheid werd geboden voor populair-weten schappelijke studies". Het bestuur zegde toe hiervoor ini tiatieven te nemen. Op 29 augustus 1975 werd een Redactiecommissie Jaarboek ingesteld welke als taak werd opgedragen de uitgave en re- daktie van een historisch jaarboek. In de commissie werden benoemd: mevr. J. C. Reitsma- d'Ancona, voorzitster; dr. J. L. Braber, J. Klepper, Dr. A. de Vin, W. P. de Vrieze en H. Uil, sekretaris. Later werd hieraan toegevoegd de heer J. P. J. Lokker. De commissie kwam bijeen op 26 september en 28 november. Als titel van het Jaarboek werd gekozen: "Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)". Verschil lende personen werden benaderd voor het schrijven van een artikel, terwijl in het Mededelingenblad nr. 23 de leden op de mogelijkheid gewezen werd artikelen in te sturen. De commissie hoopt dat het Jaarboek op de najaarsverga dering 1976 kan worden gepresenteerd. Aldus vastgesteld; Zierikzee, 6 februari 1976. De Redaktiecommissie Jaarboek van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland; J. C. Reitsma-d'Ancona, voorzitster. H. Uil sekretaris. LEDEN-ENQUETE Hoewel we slechts van 39 leden een enquête-formulier ont vingen is het bestuur toch niet ontevreden over het resul taat. Van de zwijgende meerderheid, van hen die hun formulier niet inleverden, kunnen wij aannemen dat zij instemmen met de doelstellingen van onze vereniging en met het be leid van het bestuur, maar dat zij geen behoefte hebben hieraan aktief mee te werken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 22