- 24 - Dit kan gebeuren door het lezen van boeken, kranten- en tijdschriftartikelen, dokumenten enz., door het bezoeken van musea en door het verzamelen van mondelinge gege vens van oudere personen. Het is belangrijk alles op te schrijven wat men leest, hoort en ziet over een bepaald onderwerp. Deze verzamelde gegevens kan men dan in een werkgroepje met anderen bespreken en uitwisselen. Van hen, die speciale belangstelling hebben voor het behoud van gebouwen en straatbeelden en voor het behoud van het landschappelijk schoon, verwachten wij dat zij in hun eigen omgeving oplettende waarnemers zullen zijn, die het be stuur willen attenderen op dreigende veranderingen in "Stad en Lande". De namen van de deelnemers zijn ondergebracht in groe pen van gekozen onderwerpen. Een overzicht hiervan, met adressen, zal aan ieder van hen worden toegezonden. Wij hopen dat enkele werkgroepjes zullen worden gevormd. Ook zij, die het formulier niet instuurden, kunnen zich nog aansluiten bij zo'n groep. Opgave voor deelname aan een werkgroep graag schrifte- M. E. Jansen-Glas, Haven Zuidzijde 8, Brouwershaven. ONDERSCHEIDINGEN IN HET MONUMENTENJAAR 1975. Het Monumentenjaar 1975 werd in Zeeland afgesloten op 17 december 197 5 door een bijeenkomst in de Statenzaal te Middelburg. Op deze bijeenkomst werd onder meer de afdeling Zeeland van de Monumentenwacht geïnstalleerd. Een bijzonder hoogtepunt was de uitreiking van onderschei dingen aan Zeeuwse personen en instellingen wegens hun verdiensten voor het behoud van het Nederlandse monument. Deze onderscheidingen werden uitgereikt door dr. F. H. M. Grapperhaus namens het Nationaal Comité Monumenten jaar 1975. Bij de onderscheidingen waren er vier van Sch ouwen-Duiveland. Allereerst de gemeente Zierikzee. Burgemeester Th. H. de Meester nam de oorkonde met legpenning in ontvangst. De motivering van de aanwijzing van Zierikzee luidde:

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 24