- 25 - "Niet zozeer de oorlogsgebeurtenissen 1940-'45 als wel de "watersnoodramp 1953 en hetgeen daarop volgde, hebben "voor Zierikzee een nieuw tijdperk ingeluid. Samengevat "betekende de nieuwe situatie: verbreking van een langdu- "rig isolement. Het blijft de grote verdienste van het stads bestuur, dat het op dat moment heeft ingezien dat de bij "zonder waardevolle oude stadskern niet geheel of gedeel telijk aan de nieuwe ontwikkeling zou moeten worden op geofferd. Integendeel, dat de betekenis daarvan bij het "verdere beleid van bouwen en verbouwen een vast uit gangspunt zou moeten vormen. Vanaf dat moment is het "streven gericht geweest op restauratie en regeneratie. "Welk een loodzware last de relatief kleine gemeente, met "niet veel mogelijkheden financieel, zich hiermede op de "hals haalde zal duidelijk zijn voor elkeen die beseft welk "een groot aantal monumenten de stad bezit. Daaronder "zijn een aanmerkelijk aantal grote, zeer kostbare open bare gebouwen, waarvan het herstel in eerste instantie "was voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur heeft "niet geaarzeld de last daarvan op zich te nemen, inziende "dat een consequent beleid ten gunste van de oude stad op "den duur het enige zou zijn, dat tot bevredigende resul- "taten zou voeren. Wanneer evenwel Zierikzee reeds jaren "geleden zich kon laten gelden als 'Monumentenstad' ge beurde dit niet alleen vanwege de grote monumenten, maar "juist om de totaliteit". "Hoewel nog niet alle problemen opgelost zijn - men denke "aan de Domusbuurt (Havenkwartier) en de Nieuwe Kerk - "dient toch gezegd, dat hetgeen tot stand werd gebracht de "grootste bewondering verdient en dat Zierikzee zich blij "vend gerangschikt heeft in de rij van de gemeenten die op "het gebied van monumentenzorg in de moderne stijl als 'lichtend voorbeeld' kunnen gelden". Het Landgoed Slot Haamstede b. v. mocht eveneens een onderscheiding in ontvangst nemen. Het Nationaal Comité M'75: "De eigenaren van het Slot Haamstede hebben zich "grote opofferingen getroost om het herstel van dit om- "vangrijke bouwwerk mogelijk te maken. Door hun toedoen "kon bereikt worden dat de werkzaamheden niet beperkt "bleven tot een herstel in engere zin, maar dat er sprake "kon zijn van een volledige restauratie, met alle mogelijk heden ook van historisch onderzoek en dokumentatie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 25