- 26 - "De betekenis beseffende, die een dergelijk bouwwerk heeft "voor de architektuurgeschiedenis, hebben zij eraan mee- "gewerkt dat de beslissingen die in het kader van de res tauratie moesten worden genomen het bouwkundig histo- "risch belang ten volle tot zijn recht kon komen". Ook de burgemeester van Brouwershaven, de heer A. P. Schouwenaar, zag zijn verdiensten voor het behoud van de Brouwse monumenten beloond. De motivering luidde: "De heer Schouwenaar heeft zich ingespannen voor het be- "houd van de oude kern van het stadje Brouwershaven en "getoond een warm hart te hebben ook voor de historische "schoonheid van de overige bebouwde kernen in de ge- "meente. "Niet in de laatste plaats door zijn toedoen konden plannen "worden gemaakt, die aan het beleid van de thans in gro- "ter omvang fungerende burgerlijke gemeente voor wat be- "treft haar bouwkundig kultuurbezit richting en inhoud ge- "ven". Tenslotte de voorzitter van Stad en Lande, dr. J. L. Bra- ber. De toekenning werd als volgt gemotiveerd: "De grote "belangstelling van de heer Braber voor het verleden gaat "gepaard met een praktische instelling en een sterk ge- "meenschapsgevoel. Door publikaties heeft hij feiten uit "het nabije verleden voor de toekomst vastgelegd. "Door zijn stimulerende rol in het verenigingsleven levert "hij een belangrijke bijdrage in zijn omgeving tot de op- "bouw van het kulturele leven en de versterking van het "historisch besef. Als eigenaar van diverse beschermde "monumenten laat hij zien hoe een partikulier de instand houding van panden van oudheidkundige betekenis en de "bewaring van historisch dorpsschoon kan bevorderen". De keus van het Nationaal Comité M!75 bleef uiteraard een zeer beperkte. Velen hebben zich ingespannen om het Monumentenjaar 1975 tot een succes te maken en nog meerderen zetten zich ieder op hun eigen wijze in voor het behoud van monumenten. Lof aan de onderscheidenen, maar bovenal hulde aan iedereen die zich op welke wijze dan ook inzetten voor de conservering van het door onze voorouders geschapene, in het bijzonder degenen die met beperkte middelen hun bijdrage hieraan trachten te leveren. Net Monumentenjaar 1975 bracht ons dichter bij het besef van de waarde van ons cultureel erfgoed. Bij één monu-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 26