- 27 - mentenjaar mag het niet blijven. Iedereen kan op zijn wijze bijdragen aan het behoud van zijn of onze monumenten. Of het nu is door het restaureren van een pand, het plaatsen van een stoephek, of het alleen maar lid zijn van een ver eniging die zich voor monumenten inzet, iedereen kan op zijn wijze wezenlijk meehelpen aan het behoud van het mo nument, in de ruimste betekenis van het woord. H. Uil. (Onze dank aan de onderscheidenen voor het beschikbaar stellen van de motiveringen van het Nationaal Comité M'75) VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE VER ENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OP VRIJDAGAVOND 7 NOVEMBER 1975 IN HOTEL VAN OPPEN TE ZIERIKZEE. Aanwezig: 40 leden voorzitter: dr. J. L. Braber; sekretaris: H. Uil. Met kennisgeving afwezig: burgemeester en wethouders van Brouwershaven en ir. J. L. van Sloten. 1. Opening. De voorzitter opent om 19. 35 uur de vergadering en heet in het bijzonder de heer M. van Hoogstraten welkom. De voorzitter verheugt zich over de inzet van het gemeen tebestuur van Zierikzee in het Monumentenjaar 1975. Hij deelt mede dat sinds 1 januari 1975 69 nieuwe leden zijn ingeschreven, hetgeen een rekord genoemd mag worden. Hij attendeert op de vele publiciteit die aan het Monumen tenjaar besteed wordt. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. De voorzitter attendeert op een schriftelijke cursus "Le vende Stenen" over bouwgeschiedenis. Hij wijst voorts op een lezing die op 11 november te Goes georganiseerd wordt door het Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Land- schaps- en Milieubescherming. 4. Projecten restauraties 1976. De voorzitter deelt mede dat "Stad en Lande" het volgende

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 27