op zijn programma voor 1976 heeft staan. Allereerst een afronding van het schilderen van de namen op de huizen in Zierikzee. Voorts wil het bestuur de zonnewijzer op de kerk te Haamstede weer laten aanbrengen. Degene die een tegemoetkoming wil ontvangen voor het plaatsen van een stoephek kan zich bij het bestuur aanmelden. Voorts is "Stad en Lande" van plan enkele grafzerken te laten res taureren en enkele wapentjes in een huis te Bruinisse te laten schilderen. 2. Notulen van de ledenvergadering van 25 april 1975. De notulen van de ledenvergadering van 25 april 1975 wor den door de 2e sekretaris, de heer N. H. Lysen, voorge lezen. De heer van der Voo attendeert op de juiste spel ling van zijn naam, waarna de notulen worden vastgesteld. 5. Historisch jaarboek. De voorzitter deelt mede dat de Redaktiecommissie in middels met haar werk is begonnen. 6. Zomerexcursie 1976. De heer Schaap suggereert een excursie te maken naar Gent, naar aanleiding van het feit dat 400 jaar geleden de Pacificatie van Gent werd gesloten. De heer Beekman wijst op zijn suggesties in de ledenenquete. Mevrouw Pannekoek suggereert Delft. Anderen suggereren nog: Amersfoort en Oudewater. De voorzitter sluit zich aan bij de suggestie van de heer Schaap. Hij wijst er op dat het langzamerhand traditie is geworden de excursie om de beurt in Nederland en België te houden. Op zijn voorstel wordt besloten de excursie naar Gent te maken. De heer Krul suggereert een warme maaltijd in het pro gramma op te nemen, voor velen is de dag tè lang. De voorzitter wijst op de hoge kosten die naar zijn mening remmend zullen werken. Op een vraag van de heer Krul deelt de voorzitter mede dat de organisatie van de excur sies door het bestuur wordt verzorgd. 7. Rondvraag. De heer Lysen vraagt naar de mening van de voorzitter over de kinderkopjes die momenteel vervangen worden in Zierikzee. Hij vraagt of er een onderzoek heeft plaatsge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 28