- Q - vonden naar het zware verkeer. De heer van der Voo en de voorzitter wijzen op de praktische bezwaren. De heer Zondag deelt mede dat de stenen bewaard worden. De heer van Hoorn deelt mede dat deze klinkers gebruikt zul len worden in de Venkel. De heer Schaap deelt mede dat de nieuwe bestrating plezieriger is voor de toeristen. De heer Jansen meent dat dit niet terzake is. Mevrouw Westendorp Boerma-Schlosser vraagt naar de restauratie van het Tempelierenhuis. Men zou vergeten zijn subsidie aan te vragen. De heer Zondag betwijfelt de juistheid van deze opmerking. Hij deelt mede dat deze zaak de nodige aandacht heeft van het gemeentebestuur. De heer Beekman vraagt of het bestuur bekend is met de exacte plannen voor de Varreput te Zierikzee, waarvoor een post op de begroting voor 1976 van de gemeente Zie rikzee staat. Hij attendeert op het opnieuw verdwijnen van een lijlinde in de Poststraat. De voorzitter deelt mede dat navraag zal worden gedaan bij de gemeente. De heer Beekman vraagt naar de paal die de grens beoos ten en bewesten den Steene aangaf. De heer ten Cate deelt mede dat deze thans op Heesterlust te Schuddebeurs berust. De heer van Hoorn deelt mede indertijd gepleit te hebben voor het plaatsen van de grafsteen van Levinus Lemnius in de St. Lievensmonstertoren. De voorzitter zegt toe dat het bestuur ook dit punt onder de aandacht zal brengen van het gemeentebestuur van Zierikzee. De heer Krul attendeert op de timmermanswinkel van de heer de Roo te Zonnemaire. De eigenaar is bereid de hou ten gevel te laten vervangen. De voorzitter zegt toe dat het bestuur met hem en de eigenaar hierover nader kontakt zal opnemen en zal nagaan of het pand op de Monumenten lijst staat. De heer Gast attendeert op de herdruk van een oude kaart van Schouwen-Duiveland die door "de Lions" beschikbaar wordt gesteld tegen f 17, 50. De baten zijn voor een goed doel. Mevrouw Dogger deelt mede dat het straatnaambordje "de Verborne Buurt" te Zierikzee verdwenen is, thans heet dit Kar steil. De voorzitter zegt toe dat ook dit punt zal worden nagevraagd bij het gemeentebestuur van Zie rikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 29